قطعه ECU چیست

در خودرو هاي انژکتوري ، قطعه اي به نام ECU وجود دارد (Electronic Control – Engine Control Unit) . قطعه ECU يک ميکرو کامپيوتر کوچک است . اين کامپيوتر نيز مانند ديگر کامپيوتر ها داراي cpu ، دو حافظه دائم و موقت و برنامه ريزي است. اين قطعه در داخل اتاقک موتور ماشين قرار دارد و به عبارتي مغز يک خودروي انژکتوري محسوب مي شود و مي تواند اطلاعات را به صورت زنده و همزمان از سنسورهاي مختلف از جمله : سنسورهاي دور RPM ، سنسورفشارداخل مانيفولد يا MAP، سنسور دريچه گازياTPS ، سنسوردماي آب ياCTS ، سنسور دماي هوا ATS، سنسور اکسيژن يا لاندا، سنسور ضربه و ... دريافت کند و با تحليل شرايط لحظه اي موتور ، پاسخگوي خروجي هايي مانند : انژکتورها، جرقه زنها، ... مي باشد. سنسورها کيت هاي انژکتوري هستند که هرچه تعدادشان بيشتر باشد ، خودرو بهتر کار مي کند. ECU تعيين کننده کيفيت موتور يک خودرو است. آموزش تعمير ECU
ECU براساس سنسورهايي که بدان متصل است شرايط کار موتور را بررسي کرده و فرامين مناسب را براي انژکتورها وشمع ها ارسال مي‌کند. چون ديناميک خودرو بسيار پيچيده وغيرخطي مي‌باشد، طراحان ECU، جداولي را به نامmap داخل حافظهECU مي‌ريزند که درآن مقدار پاشش سوخت و زاويه آوانس درهردور و بارموتورمشخص شده است. هرچه دقت اين جداول بيشتر باشد، دقت عملکردECU بيشترخواهد بود.
بايد توجه داشت مقادير اين جدولها وابستگي مستقيمي به پارامترهاي جغرافيايي موتور، نظيرفشار ودماي هوا دارد.
تمامي قطعات الکترونيکي خودرو ، داراي يک خروجي هستند که در صورت عيوب احتمالي سيگنالي به کنترل کننده مرکزي يا ECU ارسال مي کند. قطعه ECU پس از دريافت سيگنال خطا ، آن را در قالب کد هاي خطا يا DTS به دستگاه عيب ياب گزارش مي کند و همزمان چراغ عيب ياب را براي آگاهي راننده روشن مي کند. کدهاي خطا به پردازنده مرکزي ecu گزارش مي شوند و همچنين گزارشات به دستگاه عيب ياب ارائه مي شود و تعمير کار به راحتي مي تواند عيب خودرو را مشاهده کند.
يکي از راه حل هاي تعمير خودرو به وسيله ecu
بحث روز ECU خودروها ، تيونينگ است که به طور کلي به دو روش صورت مي پذيرد :
1 . خواندن ديتاي ECU(map) و بارگذاري اطلاعات جديد که شرکت هاي بسياري در اين زمينه پژوهش نموده اند از جمله :Eurochip، Chip Tuning، Tech TV، Autospeed ، ... .يکي از اشکالات اين روش وابستگي زياد به ساختار ECU است و با پيچيده شدن سخت افزار ECU امکان خواندن و تغيير ديتاهاي آن مشکل و گاهي غيرممکن مي شود. تنها راه حل ارائه نحوه دسترسي به اطلاعات از طرف شرکت سازنده ECU مي باشد.
2 . اضافه کردن يک سخت افزار جانبي به ECU جهت تغيير پارامترهاي ECU است. گرچه اين روش مقرون به صرفه نيست اما وابسته به نوعECU هم نيست .يکي از شرکتهايي که در اين زمينه فعال است، شرکتDastek است. شرکتي که در آفريقاي جنوبي قرار دارد و با پرسنلي در حدود ?? نفر موفقيت چشمگيري را کسب نموده است. نام محصول شرکتDastek ، UNICHIP است.
اصول عملکرد UNICHIP چنين است که سنسورهاي اصلي در يک موتور انژکتوري (MAP, RPM) را خوانده و سپس با توجه به نقطه کار موتور، مقاديري مجازي از اين دو سنسور را به ECU اعمال مي‌کند؛ چنان که رفتار ECU بهتر مي شود.

آمارها نشان مي‌دهد که موفقيت UNICHIP در اين زمينه بسيار بالا بوده است: از هر ??? خودرو، فقط يک خودرو ممکن است با UNICHIP بهينه نگردد، ??%خودروهايي که در آفريقاي جنوبي استفاده مي‌شوند، UNICHIP را در خودروهاي خود نصب کرده‌اند، UNICHIP بر روي بيش از ??? مدل موتور از خودروسازان بزرگ دنيا پياده سازي گرديده است.