طریقه تست دیود (Diode)

تست انواع ديود توسط مولتي متر :
مولتي متر ديجيتال ديود را در گرايش مستقيم قرار داده و فقط ولتاژ باياس آن را نشان مي دهد. و بدين وسيله سلامت ديود تائيد مي شود. به طور خلاصه ديدو از يکسو راه داده و از سوي ديگر اتصال باز است. تست قطعات در مدار و تست قطعات در خارج ازمدار باهم متفاوت است بنا براين هميشه اين نکته را در نظر داشته باشيم.

تست ديود معمولي
ديودهاي معمولي را بشناسيم اين ديودها از سيلسيوم بوده براي کاربردهاي متفاوت قابليت عبور جريانهاي مختلفي را دارند ساده ترين نوع آن ديود ?N4148 مي باشد که ظاهري کوچک مانند ديودهاي زنر کم وات دارد و پوسته ي شيشه اي دارد . ويا ديودهاي ?N4001 که در يکسو سازي فرکانس پائين بيشترين کاربرد را دارند مانند کار برد در آدابتورها .بعد از شناخت سطحي با ديود معمولي تست آن را توضيح مي دهم . ابتدا قطعه را خارج از مدار تست مي کنيم : در صورتيکه مولتي متر ما هيوکي ???? باشد ! ترمينالهاي مولتي متر را در گرايش مستقيم جهت تست عبور جريان از ديود به پايه هاي ديود اتصال دهيد در اين حالت بايد ترمينال قرمز به کاتد و ترمينال مشکي به آند ديود متصل باشد مي دانيم کاتد توسط خط مدور روي بدنه ديود مشخص است در اين حالت از ديود جرياني که توسط پيل داخل مولتيمتر در آن جاري مي شود عبور مي کند ومقاومت ديود را براي اين جريان مي توانيم روي صفحه مولتي متر قرائت کنيم معمولاً حدود ?? الي ?? اهم است . و در اين حالت حتماً مولتي متر بايد روي RX1 باشد زيرا مي خواهيم به حداکثر مقدار مقاومت ممکن ديود توجه داشته باشيم ودر اين حالت اين مقدار بايستي از ?? اهم بيشتر نشود . وگرنه ديود در گرايش مستقيم نمي تواند جريان را به خوبي از خود عبور دهد. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

تست در حالت معکوس
مولتي متر را مُد RX10K بگذاريم بايد توجه داشته باشيم که بادست پايه هاي مولتيمتر لمس نشود چون مولتي متر را در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ايم زيرا مي خواهيم کوچکترين نشتي ممکن ديود را بسنجيم و لابد دراين حالت هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست و بايد عقربه اصلاً انحرافي نشان ندهد .