دیود نوری

برعکس دیود نورانی عمل می کند در واقع بر کار کردن باید به آن نور تابیده شود به اینصورت که در مدار به صورت معکوس قرار گرفته و با تابش نور به آن اجازه عبور جریان را می دهد.
در دیود نوری یک دریچه شیشه ای تولید عدسی را می نماید که باعث می شود نورتابیده شده به محل اتصال p-n برخورد نماید.
برای دیودهای نوری معمولی در ولتاژ معکوس 10 ولت و در حالت نورکم جریان عبوری حدود چند دهم میکرو آمپر که در نور زیاد به حدود 50 میکرو آمپر می رسد.
در واقع می توان گفت دیود نوری شبیه مقاومت وابسته به نور LDR عمل می کند.
به عنوان گیرنده عمل می کند مثل گیرنده مادون قرمز.

زوج نوری (اپتوکاپلر):
یک جفت دیود نورانی و دیود نوری است که در یک محفظه قرار می گیرند.
ولتاژ دو سر دیود نوری یا ولتاژ خروجی برابر با ولتاژ منبع منهای ولتاژ دو سر مقاومت خواهد بود.
در مدار فوق دیود نورانی مدار ورودی و دیود نوری مدار خروجی را تشکیل می دهند.
وقتی که ولتاژ ورودی تغییر کند میزان نور LED نیز تغییر می کند. به همین دلیل به این قطعه اپتو کاپلر می گویند.
مزیت اصلی اپتو کاپلر در ایزوله بودن مدار خروجی از مدار ورودی است. چرا که تنها ارتباط این دو ، نوری است که از مدار ورودی به خروجی می تابد ، بنابراین مقاومت عایق بین ورودی و خروجی به چندین هزار مگااهم بالغ می شود.  این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی ارائه می دهد.