درون دستگاه کپی

اگر شما دستگاه فتوکپي را از هم جدا کنيد با انبوهي از قطعات مواجه مي شويد با اين حال روند فتوکپي گرفتن تنها بر عهده چندين قطعه کليدي مي باشد:
– درام(drum) گيرنده نور(يا تسمه)
– دسته اي از سيم ها
– لامپ و عدسي ها
– تونر
– Fuser
در اين قسمت در رابطه با هر يک از اين اجزا مطالبي را خواهيم آموخت.
درام(drum) گيرنده نور
اين درام ( يا در بعضي از دستگاه هاي فتوکپي ، تسمه ) قلب دستگاه است. در اصل غلطکي فلزي است که لايه اي از مواد حساس به نور پوشانده شده است. اين لايه از مواد نيمه هادي مانند سلنيوم ، ژرمانيوم يا سيليکن است. خصوصيتي که اين مواد را مناسب ساخته است اين است که آنها فقط در بعضي شرايط انرژي الکتريکي را هدايت مي کنند و در غير اينصورت غير هادي هستند در تاريکي لايه هادي نور بر روي درام به عنوان عايق عمل مي نمايد و اجازه جريان يافتن الکترون ها را نمي دهد هنگامي که نور با اين لايه برخورد مي کند انرژي فوتون هاي نوري باعث آزاد شدن الکترون ها مش ود اين الکترونها به نوبه خود باعث خنثي شدن بارهاي مثبت پوشاننده سطح درام شده و تصوير پنهان را ايجاد مي کند.
زماني که بخواهيم نحوه ايجاد تصوير بر روي کمربند دريافت کننده موج که تقريبا همان ابعاد صفحه کاغذ محتوي تصوير را بر روي درام استوانه اي شکل انجام دهيم چگونه مي توان مساحت سطح درام با سطح صفحه کاغذ را مطابقت داد. راه حل اين است که هنگام کپي درام را بچرخانيم اگر درام را با سرعتي کم همگام با حرکت شعاع نوري از روي سند اصلي مي گذرد بچرخانيم مي توانيم تصوير را نوار به نوار ايجاد کنيم هنگامي که شعاع باريکي از نور بر روي سطح نازک متناظر روي درام منطبق مي شود درام مي چرخد تا ناحيه تازه اي از مواد هادي نور را در معرض نور قرار دهد در اين حين ناحيه قبلي درام که در معرض نور قرار داشته است مي چرخد و با تونر و آنگاه با کاغذ سفيد تماس پيدا مي کند.
در دستگاه هاي فتوکپي مدرن طول کاغذ استاندارد کپي شده بسيار بزرگتر از محيط درام است – يک دور کامل درام تنها بخش کوچکي از کاغذ را کپي مي کند. در واقع درام بايد چندين بار تميز شده ، با يون ها شارژ شده ، در مقابل فوتون هاي نوري قرار گيرد و ذرات تونر به آن پاشيده شود تا صفحه کاغذ اصلي را به طور کامل تکثير کند. براي مشاهده کننده معمولي اين روند پيوسته به نظر مي آيد زيرا تمام اين فرايند در حين چرخاندن درام به طور يک پارچه درون دستگاه فتوکپي هماهنگ شده است.
دسته اي از سيم ها
دسته هاي سيم از الکتريسيته ساکن براي پوشاندن درام دريافت کننده نور و کاغذ کپي با لايه نازکي از يون هاي مثبت استفاده مي کند.
يکي از اين سيم ها به صورت موازي به سطح درام کشيده شده و سطح هادي نور را با يون هاي مثبت شارژ مي کند. يکي از سيم هاي ديگر نيز براي پوشاندن سطح کاغذ در مسيري که به طرف درام ارسال مي شود جايگذاري شده است.
لامپ و لنزها
ايجاد يک کپي نيازمند به يک منبع نور با انرژي کافي براي آزاد کردن الکترون ها از اتم هاي هادي نور است. کدام طول موجهاي نور مي توانند اين کار را انجام دهند؟ به نظر مي رسد که اکثر طيف مرئي نور حامل انرژي کافي براي انجام اين فرايند هستند مخصوصا طيف سبز و آبي انتهايي هر چيز پايين تر از بخش قرمز طيف مرئي ضعيف تر از آن است که بتواند مواد هادي نور را فعال کند. و با وجود اينکه نور UV براي فتوکپي داراي نيروي بيشتري است. ولي براي چشم و پوست مضر است. به اين دليل استفاده از نور مهتابي يا لامپ نئون براي تاباندن نور بر روي متن اصلي استفاده مي شود.
هنگامي که لامپ درون دستگاه کپي روشن مي شود از يک سمت به سمت ديگر دستگاه مي رود در نتيجه يک نوار از کاغذ را در هر بار روشن مي نمايد. آينه اي که به لامپ متصل است نور منعکس شده را از درون لنزها به سمت درام در حال گردش در بخش پاييني هدايت مي کند. لنزها دقيقا همانند هماني که در دوربين فيلم برداري شما است کار ميکند يعني به شما اين امکان را ميدهد تا يک کپي از تصوير را در محل خاصي متمرکز کنيم. با وجود اينکه شما نمي توانيد واقعا تصوير را بر روي دستگاه کپي طوري متمرکز نماييم تا بر شفافيت محصول نهايي تاثير بگذارد. با اين حال شما مي توانيد فاصله بين لنز ها و سند اصلي يا بين لنزها و درام را تغير دهيد تا اندازه تصوير اصلي کپي خودتان را کوچکتر يا بزرگتر نماييد. اين مطلب مي تواند نکاتي در مورد آموزش تعميرات فتوکپي ارائه دهد. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ