یک مدار الکتریکی ساده چگونه است؟

براي آنکه جريان الکتريکي برقرار بماند، بار به يک مسير بسته نياز دارد تا در آن شارش کند. مسيري که بارها در آن حرکت مي کنند مدار الکتريکي ناميده مي شود.
يک مدار الکتريکي ساده چگونه است؟
يک مدار الکتريکي ساده از دو قسمت تشکيل مي شود. اول مولد يا توليد کننده جريان الکتريکي، دوم مصرف کننده الکتريسيته و اين دو قسمت با سيم هايي با مقاومت ناچيز به هم وصل مي شوند براي اندازه گيري شدت جريان واختلاف پتانسيل در مدار، آمپرسنج و ولت سنج نيز به آن اضافه مي شود.
چگونه مي توان جريان الکتريکي به وجود آورد؟
براي به حرکت در آوردن بارهاي الکتريکي بين دو نقطه بايد به وسيله اي بين آن دو نقطه اختلاف پتانسيل ايجاد نمود. باتري، دينامو، ژنراتور، پيل خورشيدي و واندوگراف از وسيله هاي رايجي هستند که مي توانند بين دو نقطه اختلاف پتانسيل ايجاد کنند.
جهت جريان در مدار الکتريکي چگونه است؟
در يک مدار الکتريکي جهت واقعي جريان از قطب منفي باتري بطرف قطب مثبت آنست. اما به دليل تاريخي جهت جريان را بطور قراردادي از قطب مثبت بطرف قطب منفي باتري در نظر مي گيرند.
تعريف شدت جريان الکتريکي؟
آهنگ شارش بار الکتريکي( يعني بار شارش شده در يک ثانيه) را شدت جريان الکتريکي مي نامند..
شدت جريان را با نماد I نشان مي دهند و يکاي آن آمپر( A) است.
شدت جريان الکتريکي از چه رابطه اي به دست مي آيد؟
آهنگ شارش بار الکتريکي برابر است با نسبت بار الکتريکي شمارش شده از هرمقطع مدار( q) به زمان شارش بار (t) يعني:
q = با ر الکتريکي . واحد آن در سيستم SI کولن C است.
t= زمان . واحد آن در سيستم SI ثانيه S است
I= جريان . واحد شدت جريان در سيستم SI آمپر ناميده مي شود.
وسيله اندازه گيري شدت جريان چيست و چگونه در مدار قرار مي گيرد؟
وسيله اندازه گيري شدت جريان در مدار آمپرسنج است. به اين منظور آنرا به صورت متوالي در مدار قرار مي دهند. براي اينکه جريان الکتريکي به راحتي از آمپرسنج عبور نمايد، مقاومت داخلي آنرا بسيار کم مي سازند.
در يک مدار الکتريکي در مدت 2 دقيقه از مقطعي از مدار مقدار 240 کولن الکتريسيته شارش مي شود. آهنگ شارش بار الکتريکي يا شدت جريان در مقطع فوق را تعيين کنيد.آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
براي صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي چه بايد کرد؟
ج: به طور کلي بايد در مصرف کليه وسايلي که با انرژي الکتريکي کار مي کنند، مثل تلويزيون، لامپ روشنايي، اتو، يخچال، لباسشويي و غيره استفاده بهينه کرد. يعني ازمصرف غير ضروري آنها خودداري نمود. به خصوص هنگام اوايل شب که مصرف برق زياد است، نبايد از وسايل پر مصرفي چون اتو و لباسشويي و کولر استفاده کرد. و همچنين مي توان براي روشنايي، لامپ هاي مخصوص کم مصرف گازي يا مهتابي را به کار برد.