یک مدار الکتریکی ساده چگونه است؟

برای آنکه جریان الکتریکی برقرار بماند، بار به یک مسیر بسته نیاز دارد تا در آن شارش کند. مسیری که بارها در آن حرکت می کنند مدار الکتریکی نامیده می شود.
یک مدار الکتریکی ساده چگونه است؟
یک مدار الکتریکی ساده از دو قسمت تشکیل می شود. اول مولد یا تولید کننده جریان الکتریکی، دوم مصرف کننده الکتریسیته و این دو قسمت با سیم هایی با مقاومت ناچیز به هم وصل می شوند برای اندازه گیری شدت جریان واختلاف پتانسیل در مدار، آمپرسنج و ولت سنج نیز به آن اضافه می شود.
چگونه می توان جریان الکتریکی به وجود آورد؟
برای به حرکت در آوردن بارهای الکتریکی بین دو نقطه باید به وسیله ای بین آن دو نقطه اختلاف پتانسیل ایجاد نمود. باتری، دینامو، ژنراتور، پیل خورشیدی و واندوگراف از وسیله های رایجی هستند که می توانند بین دو نقطه اختلاف پتانسیل ایجاد کنند.
جهت جریان در مدار الکتریکی چگونه است؟
در یک مدار الکتریکی جهت واقعی جریان از قطب منفی باتری بطرف قطب مثبت آنست. اما به دلیل تاریخی جهت جریان را بطور قراردادی از قطب مثبت بطرف قطب منفی باتری در نظر می گیرند.
تعریف شدت جریان الکتریکی؟
آهنگ شارش بار الکتریکی( یعنی بار شارش شده در یک ثانیه) را شدت جریان الکتریکی می نامند..
شدت جریان را با نماد I نشان می دهند و یکای آن آمپر( A) است.
شدت جریان الکتریکی از چه رابطه ای به دست می آید؟
آهنگ شارش بار الکتریکی برابر است با نسبت بار الکتریکی شمارش شده از هرمقطع مدار( q) به زمان شارش بار (t) یعنی:
q = با ر الکتریکی . واحد آن در سیستم SI کولن C است.
t= زمان . واحد آن در سیستم SI ثانیه S است
I= جریان . واحد شدت جریان در سیستم SI آمپر نامیده می شود.
وسیله اندازه گیری شدت جریان چیست و چگونه در مدار قرار می گیرد؟
وسیله اندازه گیری شدت جریان در مدار آمپرسنج است. به این منظور آنرا به صورت متوالی در مدار قرار می دهند. برای اینکه جریان الکتریکی به راحتی از آمپرسنج عبور نماید، مقاومت داخلی آنرا بسیار کم می سازند.
در یک مدار الکتریکی در مدت 2 دقیقه از مقطعی از مدار مقدار 240 کولن الکتریسیته شارش می شود. آهنگ شارش بار الکتریکی یا شدت جریان در مقطع فوق را تعیین کنید.آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی
برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی چه باید کرد؟
ج: به طور کلی باید در مصرف کلیه وسایلی که با انرژی الکتریکی کار می کنند، مثل تلویزیون، لامپ روشنایی، اتو، یخچال، لباسشویی و غیره استفاده بهینه کرد. یعنی ازمصرف غیر ضروری آنها خودداری نمود. به خصوص هنگام اوایل شب که مصرف برق زیاد است، نباید از وسایل پر مصرفی چون اتو و لباسشویی و کولر استفاده کرد. و همچنین می توان برای روشنایی، لامپ های مخصوص کم مصرف گازی یا مهتابی را به کار برد.