انواع ویروس ها کدام است؟

Macro viruses:
اين نوع ويروس ها مستقيما برنامه ها را آلوده نمي کنند. هدف اين دسته از ويروس ها فايل هاي توليد شده توسط برنامه هايي است که از زبان هاي برنامه نويسي ماکرويي مانند مستندات Exel يا Word استفاده مي کنند. ويروس هاي ماکرو از طريق ديسک ها، شبکه و يا فايل هاي پيوست شده با نامه هاي الکترونيکي قابل گسترش مي باشد.
ويروس ها تنها در هنگامي امکان فعال شدن را دارند که فايل آلوده باز شود، در اين صورت ويروس شروع به گسترش خود در کامپيوتر نموده و ساير فايل هاي موجود را نيز آلوده مي نمايد. انتقال اين فايل ها به کامپيوتر هاي ديگر و يا اشتراک فايل بين دستگاه هاي مختلف باعث گسترش آلودگي به اين ويروس ها مي شود.

File infecting viruses:
فايل هاي اجرايي (فايل هاي با پسوند .exe و .com) را آلوده نموده و همزمان با اجراي اين برنامه ها خود را در حافظه دستگاه بار نموده و شروع به گسترش خود و آلوده کردن ساير فايل هاي اجرايي سيستم مي نمايند. بعضي از نمونه هاي اين ويروس ها متن مورد نظر خود را به جاي متن فايل اجرايي قرار مي دهند.

ويروس هاي چندريخت(Polymorphic):
اين ويروس ها در هر فايل آلوده به شکلي ظاهر مي شوند. با توجه به اينکه از الگوريتم هاي کدگذاري استفاده کرده و ردپاي خود را پاک مي کنند، آشکارسازي و تشخيص اين گونه ويروس ها دشوار است.

ويروس هاي مخفي:
اين ويروس ها سعي مي کنند خود را از سيستم عامل و نرم افزارهاي ضدويروس مخفي نگه دارند. براي اين کار ويروس در حافظه مقيم شده و حائل دسترسي به سيستم عامل مي شود. در اين صورت ويروس کليه درخواست هايي که نرم افزار ضدويروس به سيستم عامل مي دهد را دريافت مي کند. به اين ترتيب نرم افزارهاي ضدويروس هم فريب خورده و اين تصور به وجود مي آيد که هيچ ويروسي در کامپيوتر وجود ندارد. اين ويروس ها کاربر را هم فريب داده و استفاده از حافظه را به صورت مخفيانه انجام مي دهند.آموزش تعمير کامپيوتر

ويروس هاي چندبخشي
رايج ترين انواع اين ويروس ها ترکيبي از ويروس هاي boot sector و file infecting مي باشد. ترکيب انواع ديگر ويروس ها هم امکان پذير است.
منبع: ميکرو رايانه