درباره مقاومت الکتریکی

مقاومت يک عنصر الکتريکي دو پايه است که مطابق قانون اهم هنگامي که جريان الکتريکي از آن عبور کند بين پايه‌هايش اختلاف ولتاژ ايجاد ميشود. شدت جريان عبوري از يک مقاومت رابطه مستقيمي با ولتا‍‍‍‍ژعبوري از دو سر مقاومت دارد. اين رابطه توسط قانون اهم نمايش داده مي شود:

I = \frac{V}{R}
در اين معادله
R:مقاومت شي در واحد اهم.
V:اختلاف پتانسيل دو سر شي در واحد ولت.
I:جريان الکتريکي عبوري از شي در واحد آمپر

است. نسبت ولتاژي عبوري از دو سر مقاومت به شدت جريان مدار، ميزان مقاومت ناميده مي شود و اين ميزان در مقاومت هاي معمولي که با درجه هايشان کار مي کنند مي تواند ثابت (مستقل از ولتاژ) در نظر گرفته شود.

مقاومت ها اجزاي عمده مدارهاي الکترونيکي، و بسيار کاربردي در تجهيزات الکترونيکي هستند. مقاومت هاي کاربردي مي تواند از ترکيبات و لايه هاي متفاوت وهمچنين از سيم مقاومتي (سيمي که از جنس آلياژي با مقاومت بالا مانند آلياژ نيکل و کروم باشد) ساخته شوند. مقاومت ها در داخل تراشه ها هم عمل مي کنند. به خصوص در دستگاه هاي آنالوگ، که مقاومت ها مي توانند با مدار چاپي و مدار ترکيبي متحد شوند.

کارکرد پذيري الکتريکي يک مقاومت توسط ميزان مقاومت آن مشخص مي شود: مقاومت هاي عادي و تجاري تا بيش از نه برابر بزرگتر قابل ساخت هستند. هرگاه ميزان مقاومت در يک طراحي الکترونيکي در نظر گرفته شود، درستي ميزان مقاومت ممکن است براي دقت وبررسي تلرانس ساخت و توليد مقاومت هاي درنظر گرفته شده، مطابق با کاربرد ويژه آن، مورد نياز باشد. ضريب دمايي ميزان مقاومت هم ممکن است در برخي برنامه هاي کاربردي دقيق از دغدغه ها باشد. مقاومت هاي کاربردي همچنين براي داشتن ميزان توان ماکزيممي تخصيص مي يابند که در آن از اتلاف بيش از حد توان قابل پيش بيني مقاومت در يک مدارخاص جلوگيري شود:

که اين نگراني عمده در ميزان توان برنامه هاي کاربردي الکترونيکي است. مقاومت هايي با ميزان توان بالا از لحاظ فيزيکي بزرگتر هستند و ممکن است به گرماخور نياز پيدا کنند. در مداري با ولتاژ بالا، دقت و بررسي بايد بعضي اوقات با حداکثر ولتاژي که از مقاومت مي توان به کار گرفت در نظر گرفته شود. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

مقاومت هاي کاربردي يک القاوري سري و يک ظرفيت خازني موازي کوچک دارند. اين خصوصيات مي تواند در کاربردهاي آن با فرکانس بالا نقش مهمي را ايفا کند. در يک تقويت کننده يا يک پيش تقويت کننده با نويز پايين، مشخصات نويز يک مقاومت ممکن است مسئله ساز باشند. القاوري ناخواسته، نويز بيش از حد، و ضريب دمايي، بسيار وابسته به فن آوري استفاده شده در ساخت و توليد مقاومت هستند. در حالت عادي اين عوامل براي خانواده خاصي از مقاومت هاي توليد شده جهت استفاده در يک فن آوري خاص اختصاص مي يابند. خانواده اي از مقاومت هاي مجزا هم طبق فاکتور فرمش، که اندازه دستگاه و موقعيت رساناها ( يا دو سر) آن را متناسب با ساخت و توليد کاربردي مدارها در نظر مي گيرد، قابل تشخيص مي شود.
منبع: دنياي اطلاعات