چرا نیاز به مدیریت توسط ECU داریم؟

کنترل الکترونیک خودرو یک راهکار پیشرفته و نوآورانه است که استفاده از آن بسیاری از چالش ها را در زمینه نگهداری خودرو را حل کرده است. قابلیت انعطاف پذیری و انطباق با محیط های مختلف همچنین مدیریت یکپارچه و خطی الکترونیک امکان یک سیستم و سیکل بی عیب و نقص را ایجاد می کند. مثلا در سیستم های قدیمی سوخت رسانی موسوم به کاربوراتور مخلوط هوا و سوخت کاملا تصادفی و یکنواخت و بر اساس مکش موتور خودرو به درون سیلندر تزریق می شد. این باعث می شود در دور های بالای موتور مخلوط هوا و سوخت غلظت کافی را نداشته باشد همچنین در دور های پایین این غلظت زیاد باشد که اصطلاخا موتور خام می سوزد یا در دما های هوای متفاوت همچنین ارتفاع از سطح دریا عمکرد موتور خودرو بصورت محسوس تغییر می کند این به این دلیل است که برای شرایط مختلف آب و هوایی همچنین دما یک روش سوخت رسانی مکانیکی و بر اساس مکش طبیعی موتور خودرو تدارک دیده شده است که باعث می شود مصرف سوخت بالا برود همچنین راندمان موتور پایین باشد. اما با ورود سیستم الکترونیک انژکتوری این مساله مرتفع شده است. آموزش تعمیر ایسیو