چگونگی ایجاد تخلیه قوس الکتریکی

براي ايجاد تخليه قوس الکتريکي به ولتاژ زيادي احتياج نيست با ولتاژ ?? تا ?? ولت بين الکترود ها مي توان قوس را به وجود آورد. از طرف ديگر جريان داخل قوس زياد است. مثلا حتي در قوس کوچک جريان به ? آمپر مي رسد، در حاليکه در قوس هاي بزرگ که در مقياس صنعتي به کار مي روند جريان به صدها آمپر بالغ مي شود. اين به اين معنا ست که مقاومت قوس پايين است و از اين رو ستون گاز تابان رساناي الکتريکي خوبي است. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

يونيزاسيون گاز با انرژي قوس الکتريکي
يونش شديد گاز با قوس الکتريکي به آن دليل امکان پذير است که کاتد قوس الکتريکي تعداد زيادي الکترون گسيل مي داد. اين الکترون ها با برخورد با گاز داخل شکاف تخليه گازي آن را يونيزه مي کنند. گسيل الکتروني شديد از کاتد از آنجا ممکن مي شود که خود کاتد تا دماي بسيار بالايي گرم مي شود (بسته به ماده از ???? تا ????). وقتي که الکترودهاي قوس در ابتدا تماس داده شوند تقريباً تمام گرماي ژول که از الکترود ها مي گذرد در ناحيه تماس که مقاومت بسيار دارد آزاد مي شود.
به اين دليل انتهاي الکترودها به شدت گرم مي شوند که براي گيراندن قوس به هنگام جداکردن آنها کافي است آن وقت کاتد قوس توسط جرياني که از قوس مي گذرد، در حالت التهاب مي ماند. در اين فرايند بمباران کاتد توسط يون هايي که به آن برخورد مي کند نقش اصلي را ايفا مي کند.

مشخصه جريان ولتاژ قوس الکتريکي
يعني بستگي جريان الکتريکي در قوس الکتريکي به ولتاژ بين الکترودها ، ويژگي خاصي دارد. در فلزات و الکتروليت ها جريان متناوب با ولتاژ افزايش مي يابد «قانون اهم). در صورتيکه براي رسانش القايي گازها جريان ابتدا با ولتاژ زياد مي شود، سپس اشباع شده و مستقل از ولتاژ است.
بنابر اين افزايش جريان در تخليه قوسي به اندازه مقاومت در شکاف بين الکترودها و ولتاژ بين آنها منجر مي شود. براي اينکه تاباني قوس پايدار بماند رئوستا يا مقاومت الکتريکي قوي ديگري را بايد به طور متوالي به آن بست.  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ