تست انواع خازن مختلف توسط مولتی متر

تست خازنهاي کمتر از?? نانو فاراد بسادگي توسط مولتي متر انجام نمي شود و فقط با خازن سنج تست مي شود و حال تست خازنهاي بالاتر از ??nf الي ?ميکرو فاراد : براي تست اين نوع خازن مي توان مولتي متر را روي رنج Rx10 قرار داده و مي دانيم لحظه وصل ترمينالهاي مولتي متر اگر خازن خالي باشد توسط پيل ?v داخل مولتيمتر شارژ شده و در حان شارژ عقربه مولتيمتر اهم مدار را در لحظه عبور جريان نشان مي دهد مقدار ماکزيمم حرکت عقربه را براي هميشه بخاطر بسپاريد تقريباً متناسب با ظرفيت خازن عقربه منحرف مي شود .

اگر در اين روش بعد از شارژ کامل خازن ، اگر خازن نشتي نداشته باشد خازن سالم است و اهم قرائت شده بي نهايت است . و در صورتيکه خازن نشت داشته باشد عقربه مقدار اهمي را نشان مي دهد که گوياي ميزان نشتي خازن است .ونيز اگر خازن قطع باشد هيچگونه عکس العمل مشاهده نمي شود و عقربه هيچ انحرافي نخواهد داشت .
تست خازنهاي ?ميکرو فاراد الي ?? ميکرو فاراد : قبل از نتيجه گيري بايد به عرض برسانم که چون اين خازنها الکتروليتي مي باشند بنا براين ممکن است تغيير ظرفيت بدهند لذا اين آزمايش فقط قطع ويا شورت خازن را نشان مي دهد بنا براين در بعضي مراحل تغيير ظرفيت و وجود نشتي در خازن بايد خازن توسط خازن سنج تست شود ولي اين دليل براي يک تعمير کار و يا يک الکترونيک کار سبب نمي شود که اين روش را ياد نگيرد . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
براي اين تست مولتي متر را در رنج Rx1k قرار داده و سپس شارژ و دشارژ خازن را باتوجه به قطبين باطري داخل مولتي متر( سيم مشکي مثبت و سيم قرمز منفي باطري است ) انجام مي دهيم .
تست خازنهاي بالاتر از ?? ميکرو فاراد : براي تست اين نوع خازن بايد مولتي متر را در رنج Rx100 قرار دهيم : شارژ و دشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبين الزامي است و نشتي در حد جزئي قابل قبول است . بنابراين بعد از شارژ عقربه اهم زيادي را نشان مي دهد . اگر خازن موجب حرکت عقربه نگردد يعني قطع و در صورتيکه صفر باشد يعني خازن شورت است و اگر اهم کمي نيز قرائت شود به معني خراب بودن خازن است . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ