توضیحات قطعه دیود

ديود يک قطعه ‌الکترونيکي است که ‌از به هم چسباندن دو نوع ماده n و p (هر دو از يک جنس ، سيليسيم يا ژرمانيم) ساخته مي‌شود. چون ديود يک قطعه دو پايانه ‌است، اعمال ولتاژ در دو سر پايانه‌هايش سه حالت را پيش مي‌آورد.
ديود بي باياس يا بدون تغذيه که ولتاژ دو سر ديود برابر صفر است و جريان خالص بار در هر جهت برابر صفر است.
باياس مستقيم يا تغذيه مستقيم که ولتاژ دو سر ديود بزرگتر از صفر است که ‌الکترونها را در ماده n و حفره‌ها را در ماده p تحت فشار قرار مي‌دهد تا يونهاي مرزي با يکديگر ترکيب شده و عرض ناحيه تهي کاهش يابد. (گرايش مستقيم ديود)آموزش تعميرات ECU
تغذيه يا باياس معکوس که ولتاژ دو سر ديود کوچکتر از صفر است، يعني ولتاژ به دو سر ديود طوري وصل مي‌شود که قطب مثبت آن به ماده n و قطب منفي آن به ماده p وصل گردد و به علت کشيده شدن يونها به کناره عرض ناحيه تهي افزايش مي‌يابد (گرايش معکوس ديود).