کنترل کننده چاپگر

مطالب زير مي تواند کمک به آموزش تعميرات پرينتر بکند. قبل از انجام هر گونه عمليات توسط چاپگر ليزري ، مي بايست صفحه حاوي داده در اختيار آن قرار گرفته و در ادامه در رابطه با نحوه ايجاد خروجي مورد نظر تصميم گيري مي گردد. عمليات فوق بر عهده کنترل کننده چاپگر خواهد بود. کنترل کننده چاپگر بعنوان برد اصلي چاپگر ليزري ايفاي وظيفه مي نمايد. کنترل کننده فوق از طريق يک پورت ارتباطي نظير : پورت موازي و يا پورت USB با کامپيوتر ارتباط برقرار مي نمايد. در صورتيکه چاپگر به چندين کامپيوتر متصل باشد ، کاربران متفاوت قادر به ارسال درخواست هاي چاپ خود خواهند بود. در اين حالت کنترل کننده ، هر يک از درخواست هاي واصله را بصورت جداگانه پردازش خواهد کرد. شکل زير پورت هاي متفاوت يک چاپگر ليزري را نشان مي دهد.

بمنظور گفتمان بين کنترل کننده و کامپيوتر ، مي بايست آنها با يک زبان مشترک صحبت نمايند. در چاپگرهاي اوليه ، کامپيوتر يک نوع فايل متني خاص را بهمراه مجموعه اي از کدهاي اطلاعاتي براي چاپگر ارسال مي کرد. با توجه به ماهيت چاپگرهاي اوليه و محدوديت فونت هاي موجود ، روش فوق بخوبي تامين کننده نيازهاي اطلاعاتي چاپگر بود. امروزه از صدها نوع فونت استفاده مي گردد.بدين منظور لازم است که اطلاعات مورد نياز چاپگر با استفاده از يک زبان پيشرفته در اختيار آن گذاشته شود. متداولترين زبانهاي موجود در اين زمينه زبان PCL)Printer Command Language) مربوط به شرکت هيولت پاکارد و " پوست اسکريپت " مربوط به Adobe است . زبانهاي فوق براي تشريح صفحه از يک نوع بردار استفاده مي نمايند. بردار فوق مقادير رياضي از اشکال geometric مي باشند. ( بصورت مجموعه اي از نقاط نخواهد بود ) چاپگر بردار را اخذ و در ادامه آن را به يک صفحه bitmap تبديل مي نمايد.
برخي از چاپگرها از يک دستگاه اينترفيش گرافيکي GDI)Graphical device interface) در عوض PCL استناندارد، استفاده مي نمايند. درسيستم فوق ، کامپيوتر بردار مربوط به نقاط را خود ايجاد مي نمايد، بدين ترتيب کنترل کننده پردازشي در اين زمينه را انجام نداده و صرفا" دستورالعمل هاي نقاط را براي ليزر ارسال مي نمايد. در اغلب چاپگرهاي ليزري ، کنترل کننده مي بايست عمليات مربوط به سازماندهي داده هاي دريافتي از کامپيوتر را خود انجام دهد. اطلاعات فوق شامل : دستورات مربوط به نوع عمليات ، نوع کاغذ ، نحوه برخورد با فونت ها و ... است . کنترل کننده بمنظور انجام عمليات مربوطه بطرز صحيح مي بايست اطلاعات فوق را با اولويت درست دريافت نمايد.
پس از سازماندهي داده ها ، کنترل کننده عمليات آماده سازي صفحه را آغاز خواهد کرد. تنظيم حاشيه ها ي متن ، سازماندهي کلمات و استقرار تصاوير مورد نظر و ... را انجام داده و ماحصل عمليات فوق ايجاد برداري حاوي نقاط متفاوت است . چاپگر بمنظور چاپ يک صفحه به اطلاعات فوق نياز خواهد داشت .
در اکثر چاپگرهاي ليزري ، کنترل کننده قادر به ذخيره درخواست هاي مربوط به چاپ در حافظه اختصاصي خود است . با استفاده از ويژگي فوق ، کنترل کننده قادر به استقرار چندين کار در حافظه مي باشد ( ايجاد يک صف از کارها ) . پس از استقرار هر درخواست چاپ در حافظه اختصاصي ، امکان چاپ آنها در زمان مربوطه فراهم خواهد شد. در موارديکه از يک سند مي بايست چندين نسخه چاپ گردد ، داده هاي مربوطه صرفا" يک بار براي چاپگر ارسال و بدين طريق در زمان صرفه جوئي خواهد شد.

ليزر
نقش سيتم ليزر چاپگر در ايجاد خروجي مورد نظر بسيار حائز اهميت است . در چاپگرهاي ليزري قديمي ، سيستم فوق از عناصر زير تشکيل شده بود :
• يک ليزر
• يک آيينه قابل حرکت
• يک لنز
ليزر داده هاي مربوط به صفحه را دريافت ( نقاط ) و بر اساس اطلاعات فوق متن و تصوير مورد نطر را ايجاد مي کرد. در هر زمان(لحظه) يک خط افقي چاپ مي گرديد. همزمان با حرکت پرتو هاي نور بر روي استوانه ، ليزر يک پالس نوري براي هر يک از نقاط مورد نظر جهت چاپ را منعکس مي نمود. براي فضا هاي خالي پالسي توليد نمي گرديد. ليزر نقشي در حرکت پرتو هاي نور نداشته و باعث تابش نور از طريق يک آيينه قابل حرکت است. همزمان با حرکت آيينه ، توسط مجموعه اي از لتزها نور تابانده مي گرديد.با نتظيم فاصله بين آيينه و نقاط در زمان تابش نور ، از بهمم ريختگي تصوير پيشگيري بعمل مي آمد.
دستگاه ليزري صرفا" در جهت افقي حرکت مي کرد.پس از پيمايش افقي ، چاپگر استوانه مربوطه را حرکت داده تا زمينه ايجاد خط بعدي توسط دستگاه ليزر فراهم گردد.
برخي از چاپگرهاي ليزري از مجموعه اي ديود نوري (LED) براي نوشتن محتويات صفحه استفاده مي نمايند. هر يک از نقاط داراي نور اختصاصي خود خواهد بود. چاپگرهاي با تکنولوژي فوق نسبت به چاپگرهائي که از دستگاه ليزري استفاده مي نمايند ، داراي قيمت ارزان تري مي باشند.