طریقه تست دیود پل

در خارج ازمداردر ده مرحله اجرا مي شود . همچنانکه ميدانيد پل ديود داراي دو پايه ورودي متناوب و دو پايه خروجي مثبت و منفي مي باشد . جهت تست آن مراحل را به ترتيب زير اجرانمائيد .
? – مولتي را در مُد RX10K قرار داده و دو پايه ورودي متناوب را تست مي کنيم در اين حالت هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .
? – وروديهاي متناوب را در جهت عکس حالت قبلي نيز با همان مُد RX10K تست نموده ونشتي در اين وضعيت نيز قابل قبول نيست.
? – هر کدام از ديود ها را نيز در دو وضعيت گرايش مستقيم و گرايش معکوس به شرح زير تست مي نمائيم.

گرايش مستقيم
مولتيمتر در مد RX1 قرار داده و ترمينالهاي آنرا به پايه هاي ديود متصل مي کنيم مقدار اهم قرائت شده توسط مولتيمتر هيوکي ???? نبايد از ??الي ?? اهم بيشتر باشد . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

گرايش معکوس
مولتيمتر در مُد RX10K دراين حالت نيز هيچگونه نشتي قابل قبول نيست . بايد دقت شود هر ده مرحله را در تست انجام دهيم دومرحله در ?و ? اعلام شده و هر کدام از ديودها را نيز جداگانه در گرايش مستقيم ? مرحله و گرايش معکوس نيز در ? مرحله تست به پايان مي رسد . 

لوازم جانبی خودرو