طریقه تست دیود پل

در خارج ازمداردر ده مرحله اجرا می شود . همچنانکه میدانید پل دیود دارای دو پایه ورودی متناوب و دو پایه خروجی مثبت و منفی می باشد . جهت تست آن مراحل را به ترتیب زیر اجرانمائید .
۱ – مولتی را در مُد RX10K قرار داده و دو پایه ورودی متناوب را تست می کنیم در این حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول نیست .
۲ – ورودیهای متناوب را در جهت عکس حالت قبلی نیز با همان مُد RX10K تست نموده ونشتی در این وضعیت نیز قابل قبول نیست.
۳ – هر کدام از دیود ها را نیز در دو وضعیت گرایش مستقیم و گرایش معکوس به شرح زیر تست می نمائیم.

گرایش مستقیم
مولتیمتر در مد RX1 قرار داده و ترمینالهای آنرا به پایه های دیود متصل می کنیم مقدار اهم قرائت شده توسط مولتیمتر هیوکی ۳۰۰۷ نباید از ۲۰الی ۳۰ اهم بیشتر باشد . آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی

گرایش معکوس
مولتیمتر در مُد RX10K دراین حالت نیز هیچگونه نشتی قابل قبول نیست . باید دقت شود هر ده مرحله را در تست انجام دهیم دومرحله در ۱و ۲ اعلام شده و هر کدام از دیودها را نیز جداگانه در گرایش مستقیم ۴ مرحله و گرایش معکوس نیز در ۴ مرحله تست به پایان می رسد .