طریقه تست ترانزیستور دارلینگتون

تعداد دارلينگتون ها زياد و عناصر بکار رفته در آن بسته به طراحي متفاوت و در قدرتها و توانهاي مختلف و براي کاربردهاي خاصي بکار گرفته مي شوند . در صورتيکه تعداد دارلينگتونها همين چهار شکل بودند بازهم مي توانستيم براي تست آنها قاعده مشخصي بيان کنيم اما اينها فقط تعداد اندکي از دارليگتونها مي باشند براي مثال مي توانيم از ترکيب يک ترانزيستور مثبت ويک ترانزيستور منفي نيز آنها را درست کنيم و يا هرکدام از آنها مقاومت داخلي داشته باشند ويا نداشته باشند و ديود در آنها بکار برده شده باشد و يا نشده باشد . به هر حال اينجانب تست دو نوع از آنها که مصارف بيشتري در مدارات الکترونيک دارند را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهم . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
ناگفته نماند که حتي نوع ترانزيستور بکار رفته در آنها نيز از نظر بتا مي تواند متفاوت باشد . پس به صورت دقيق نمي توان آنها را دسته بندي نمود و قاعده مشخصي براي تمامشان در نظر گرفت . همچنانکه ملاحظه مي شود . از دو ترانزيستورnpn ساخته شده اندو براي ثبات حرارتي از يک مقاومت نيز استفاده شده است . اگر توسط مولتي متر هيوکي ???? بيس اين دارلينگتون را نسبت به دوپايه ديگر اهم چک نمائيم . قاعدتاً چون ديود bc مربوط به ترانزيستور اول است مانند يک ديود در گرايش مستقيم هدايت مي کند . ومقاومت حدود ?? اهم از خود نشان مي دهد . ودر گرايش معکوس نيز اصلاً هدايت نمي کند حتي در رنج rx10k
ديود be : چون اين دوعدد ديود باهم سري شده اند قطعاً در گرايش مستقيم هدايت ميکنند ولي براي شکستن سد پتانسيل دوعدد ديود سيليکون احتياج به حدود ?/? الي ?/? ولت دارد و در هنگام تست گرايش مستقيم با مولتي متر در حالت rx1 حدود ??? اهم مقاومت از خود نشان مي دهد . ( با مولتي متر هيوکي ???? ) قطعاً اين مقدار اهم قرائت شده مقاومت واقعي نيست و به جريان مسير پيل داخلي مولتي متر بستگي دارد .
و در گرايش معکوس نيز مانند be يک ترانزيستور معمولي در رنج rx1k نشتي ندارد اما در رنج rx10k مقدار ي از خود نشتي نشان مي دهد از اين نظر با يک ترانيستور معمولي متفاوت است . اما تفاوت عمده تست اين نوع ترانزيستور با ترانزيستور معمولي در تست ec مي باشد زيرا مانند يک ديود معمولي از اميتر به کلکتور هدايت ميکند انگار کلکتور کاتد ديود مي باشد بنابراين از اميتر به کلکتور راه مي دهد . اما در جهت عکس هدايت نمي کند .
ديود bc : در گرايش مستقيم : مانند هر ديود سيليکون در رنج rx1 بايد راه بدهد و عقربه مولتي متر حدود ?? الي ?? ، را نشان دهد .
گرايش معکوس : هيچ گونه نشتي حتي در رنج rx10k نيز قابل قبول نيست .
پيوند ec : همچنانکه ملاحظه مي فرمائيد بين اين پيوند نيز يک ديود دارد که جهت آن در جهت عکس باياسينگ ترانزيستور و به منزله حفاظتي عمل مي کند و به همين دليل مقاومت گرايش مستقيم دارد و در نتيجه در تست مانند ديود از يک جهت آند به کاتد راه مي دهد ودر جهت عکس هيچگونه نشتي قابل قبول نيست . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ