تعریف قوس الکتریکی

تاريخچه:
در سال ???? پتروف (V.P.Petrof) کشف کرد که اگر دو تکه زغال چوب را به قطب هاي باتري بزرگي وصل کنيم و آنها را به هم تماس دهيم و سپس کمي از هم جدا کنيم شعله روشني بين دو تکه زغال ديده مي شود. و انتهاي آنها که از شدت گرما سفيد شده است نور خيره کننده اي گسيل مي دارد. قوس الکتريکي هفت سال بعد ديوي (H.Davy) فيزيکدان انگليسي اين پديده را مشاهده نمود و پيشنهاد کرد که اين پديده به احترام ولتا قوس ولتا ناميده شود.

آزمايش ساده
اگر بخواهيم در يک روش ساده اي ايجاد قوس الکتريکي را نشان دهيم بايد دو تکه کربن را روي گيره قابل تنظيم سوار نمود (بهتر است که به جاي زغال چوب معمولي ميله خاصي که از کربن قوس ساخته مي شود و با فشار دادن مخلوط گرافيت ، کربن سياه و مواد چسبنده به وجود مي آيند، استفاده شود).
چشمه جريان مي تواند برق شهر هم باشد براي اجتناب ازاينکه در لحظه تماس تکه هاي کربن مدار کوتاه ايجاد شود بايد رئوستايي به طور متوالي به قوس وصل شود.
معمولا برق شهر با جريان متناوب تغذيه مي شود. ولي در صورتي که جريان مستقيم از آن عبور کند قوس پايدارتر است به طوري که يکي از الکترودها هميشه مثبت «آند)و ديگري همواره منفي «کاتد)است. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

ماهيت قوس الکتريکي
در قوس الکتريکي الکترودها در اثر حرارت سفيد رنگ مي شود. ستوني از گاز ملتهب رساناي خوب الکتريکي بين الکترودها وجود دارد. در قوس معمولي اين ستون نوري بسيار کمتر از نور تکه هاي کربن سفيد شده از آزمايش‌هاي مربوط به گرما گسيل مي کنند. چون الکترود مثبت دمايش از الکترود منفي بيشتر است زود تر از بين مي رود. در نتيجه تصعيد شديد کربن صورت گرفته و در آن الکترود (الکترود مثبت) فرورفتگي به وجود مي آيد که به دهانه مثبت معروف است و داغ ترين نقطه الکترودهاست.
دماي دهانه در هوا و در فشار جو به ???? درجه سانتيگراد مي رسد. در لامپ هاي قوسي سازوکارهاي منظم و خود کار خاصي براي نزديک کردن تکه هاي کربن با سرعت يکنواخت وقتي با سوختن از بين مي روند، مورد استفاده قرار مي گيرند. براي اينکه سايش و خوردگي الکترود مثبت به خاطر دماي بالايش بيشتر است،براي همين هميشه الکترود کربن مثبت کلفت تر از الکترود منفي اختيار مي شود.