نکات فرمت کردن

آموزش تعمير کامپيوتر- براي اين که هارد ديسک قابل استفاده باشد،قبل از هر چيز بايد فرمت شود.فرمت کردن هارد آن را به وضعيت« صفر» مي برد تا اطلاعات روي آن قابل ذخيره و بازيابي شوند. معمولا سازنده هارد ديسک يک فرمت اوليه يا اصطلاحا «سطح پايين» روي هارد انجام مي دهد وشما فقط بايد فرمت سطح بالا روي آن انجام دهيد تا سيستم فايلي روي آن قابل اعتماد باشد. فرمت سطح پايين ساختار فيزيکي اوليه ديسک را شکل مي دهد.يعني تراک ها، سکتورها و سيلندرها را مي سازد. تراک مثل شيارهاي روي صفحات گرامافون هستند. با اين تفاوت که شيارها درصفحه گرامافون به صورت مارپيچي به مرکزصفحه منتهي مي شوند، ولي در هارد ديسک، شيارها هم مرکزي هستند و هر چه به مرکز نزديک تر مي شويم، دايره کوچک تر مي شود. هر شيار با يک خط فرضي که از مرکز صفحه بيرون کشيده شده ( شبيه به پره هاي چرخ يک دوچرخه) به چند سکتورتقسيم مي شود. هر سکتور مي تواند اندازه مشخصي از اطلاعات را نگهداري کند. هر چه از مرکز صفحه به طرف بيرون مي رويم. سکتور بزرگ تر شده ودر نتيجه اطلاعات بي که شيارها هم روي صفحه وهم پشت صفحه تشکيل مي شوند. به عبارت ديگر،پشت و روي صفحه قابليت ذخيره سازي اطلاعات را دارد. شيارهايي که از مرکز صفحه فاصله يکساني دارند،

در تمام صفحات تشکيل دهنده هارد ديسک از بالا به پايين سيلندر يا استوانه را تشکيل مي دهند. بنابراين، هر هارد ديسک به تعداد شيارهاي هر صفحه خود سيلندر دارد. با دسته کردن تعدادي از اين سيلندرهايي که در مجاورت يک ديگر قرار دارند ، پارتيشن ساخته مي شود.به عبارت ديگر وقتي هارد ديسک را پارتيشن بندي مي کنيد، در واقع قسمتهاي لوله اي شکل را روي صفحات هارد جدا مي کنيد.
قطر هر لوله بستگي به سايز پارتيشن شما دارد. مثلا در هارد ديسکي که فقط يک پارتيشن دارد، قطر اين لوله به اندازه کل مساحت صفحه هارد ديسک است

فرمت منطقي
بعد از اين که هارد ديسک خود را به چند پارتيشن تقسيم کرديد، بايد هر يک را به صورت منطقي ( logical ) فرمت کنيد تا اطلاعات روي آن ها قابل ذخيره باشند.فرمت کردن منطقي هارد ديسک يا پارتيشن، سيستم فايل ( file system ) را روي آن سوار مي کند ، سيستمي براي نگهداري و سازمان دادن به اطلاعات شما. براي درک فرض کنيد بخواهيد کتابخانه اي را بر پا کنيد. ابتدا بايد ساختماني را که براي کتابخانه در نظرگرفته ايد قفسه گذاري کنيد تا کتاب ها داخل قفسه ها نگهداري شوند.بعد بايد شيوه اي را براي مرتب کردن کتابها اتخاذ کنيد تا دسترسي به هر کتاب به سرعت وسهولت امکان پذيرباشد.اين شيوه مي تواند به اين صورت باشد که مثلا کتابها را به ترتيب حروف الفباي عناوين آنها پش سر هم داخل قفسه ها بگذاريد. يا اين ترتيب مي تواند براساس مثلا نام نويسندگان باشد.قفسه بندي کتابخانه مثل پارتيشن بنديها هارد ديسک وشيوه انتخابي شما درنگهداري کتابها،مثل فرمت کردن منطقي هارد ديسک است. هيچ کتابخانه اي نمي تواند بدون قفسه بندي سيستم فهرست نويسي دوام بياورد. سيستم عامل کامپيوتر هم بدون سيستم بايگاني قابل استفاده نيست.
منبع: ميکرو رايانه 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ