تست مقاومت

جهت تست از دو نوع مولتي متر مي توانيم استفاده کنيم :
تست با مولتي متر ديجيتال : در اين روش در حاليکه مولتي متر را در مد تست مقاومت مي گذاريم دو ترمينال مولتي متر را در ابتدا به هم اتصال مي دهيم تا سيمهاي ترمينال وخطاي مولتي متر را کنترل نمائيم سپس دو پايه ترمينال را به دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اهم نشان داده شده را قرائت مي کنيم در صورتيکه اين مقدار با اندازه مقاومت که از روي رمز رنگها و يا از روي نوشته روي مقاومت قابل تشخيص است مقايسه مي کنيم اگر اين دو عدد بهم نزديک بودند باتوجه به خطاي مقاومت مي گوئيم که مقاومت سالم است .

تست با مولتي متر آنالوگ ( عقربه اي ) : در اين روش نيز بايد مولتي متر را در رنج هاي تست کننده مقاومت بگذاريم البته تعيين اين رنج بستگي به مقدار مقاومت ما دارد اگر مقاومت ما کوچکتر از ??? ، اهم است مولتي متر را در رنج Rx1 و اگر از ???اهم بزرگتر و کوچکتر از ?? کيلو اهم است در رنج Rx100 و در صورتيکه بزرگتر از ?? کيلو و کوچکتر از ??? کيلو در رنج Rx1k و در صورتيکه بزرگتر از ??? کيلو باشد مولتي متر را در رنج Rx10k قرار داده و مقاومت را تست مي کنيم در اين مرحله نيز بايد ميزان اهم قرائت شده با اندازه واقعي مقاومت خيلي نزديک باشد و فقط در حد خطاي آن تلرانس قابل قبول است . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

تست مقاومت هاي متغير
پتانسيو متر : براي تست پتانسيومتر به کمک مولتي متر آنالوگ : ابتدا رنج مناسب انتخاب و سپس پايه وسط پتانسيومتر را نسبت به دوپايه ديگر اهم چک مي کنيم طبيعي است که سر لغزنده وسط در هر کجا باشد عددي قرائت مي شود ونيز مي دانيم مجموع هردو عددي که از جمع اعداد قرائت شده هردو پايه طرفين بدست مي آيد برابر مقدار اهم کل پتانسيومتر مي باشد .

حال براي اطمينان از عمل کرد پتانسيومتر در حين تغيير اهم نيز مي توانيم يک از پايه هاي کناري را نسبت به پايه وسط در حالي اهم چک نمائيم که پتانسيومتر را مي چرخانيم در هر حالت بايد تغييرات اهم را مشاهده کنيم اگر در نقطه اي تغييرات اهم ناجوري ( کم و زياد شدن غير طبيعي ) مشاهده شود پتانسيومتر مشکل دارد و خلاصه لازم است که تغييرات يکنواخت و بدون قطع شدن باشد . 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ