آشنایی کامل با اسکنرها

اسکنرها يا پويشگرها يک دستگاه جانبي ورودي است که مي تواند يک تصوير يا تصوير يک متن را به سيستم کامپيوتري منتقل کند. اين تصوير دقيقا نسخه برداري مي شود. اسکنر داراي يک هد اسکن مي باشد که تصوير از جلوي اين هد عبور داده مي شود.اين هد داراي عناصر حساس به نور مي باشد.خروجي اين عناصر بصورت سيگنال هاي صفر / يک در حافظه RAM ذخيره مي شود. اين اطلاعات مي تواند در حافظه ذخيره شود يا روي صفحه نمايش نشان داده شود و يا به چاپگر ارسال شود.در اين مقاله در سايت سرزمين دانلود شما را به طور کامل با اسکنر ها آشنا مي کنيم و مزايا و معايب اين دستگاه ها را هم برايتان بازگو خواهيم کرد.آموزش تعمير ماشينهاي اداري

? اسکنرهاي دستي
اين اسکنرها داراي پهناي اسکن کمي هستندو مي بايست توسط کاربر روي تصوير کشيده شود.
هرگونه لغزشي در دست کاربر کيفيت تصوير را کاهش مي دهد. بنابراين لازم است در هنگام استفاده ازآن دقت زيادي درانجام عمليات اسکن صورت گيرد تا تصوير اسکن شده از کيفيت بالاتري برخوردار باشد.امروزه اين اسکنرها بدليل کيفيت پايينشان کمتر مورد استفاده قرارمي گيرند.

? اسکنرهاي تخت(Flatbed Scanner) :
اين اسکنرها همانند دستگاه هاي فتوکپي عمل مي کنند .در آنها يک صفحه شيشه اي قرار دارد
که تصوير يا متن مورد نظر روي آن قرار مي گيرد . سپس به تصوير نور تا بيده و نورتابيده شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد . و به pixel هايي تبديل مي شود که وضعيت هر نقطه را مشخص مي کنند .

مزاياي اسکنرها :
مي توا نند ازاشکال حجيم نيز تصوير بر داري کنند
بدليل اينکه جسم يا تصوير تحت اسکن بطور ثابت قرارگرفته و اسکن مي شود، تصوير برداري از کيفيت بالايي برخوردار است .
در اين اسکنرها علا وه بر تصوير برداري صفحه به صفحه مي توان از قطعه اي به نام تغذ يه کننده کاغذ نيز استفاده کرد و تصا ويري که در چند صفحه هستند را بطور متوالي تصوير برداري نمود .

? معايب اسکنرها :
بسيار گران هستند.
فضاي زيادي را اشغال مي کنند .

? اسکنرهاي برگي ( Sheeted Scanner ) :
اين اسکنرها همانند اسکنرهاي تخت عمل مي کنند . ولي تصوير مورد نظربراي اسکن توسط يک موتور به داخل يک شکاف وارد شده وبه دور يک استوانه مي پيچد و به آن نور تابيده مي شود و سپس نور تابيده شده تجزيه و تحليل شده و به pixel هايي تبديل مي شود

? مزاياي اين اسکنرها :
فضاي زيا دي را اشغال نمي کنند
ارزانتر از اسکنرهاي تخت هستند.
تصاوير اسکن شده از کيفيت بالايي برخوردارند .

? معا يب اسکنر ها :
بدليل آنکه تصويرمي بايست براي اسکن شدن از يک شکاف عبور کند تصويربرداري از اجسام حجيم امکان پذير نيست و تصويربرداري فقط از يک صفحه امکان پذير است . مثلا براي اسکن صفحات کتاب ابتدا بايد از صفحات مورد نظرفتوکپي گرفته سپس صفحات فتوکپي را صويربرداري کرد . به اين ترتيب کيفيت تصوير کاهش مي يابد.

تصوير برداري متو الي از چند صفحه ( مانند اسکنرهاي تخت ) امکان پذ ير نيست .
منبع: سرزمين دانلود 

لوازم جانبی خودرو