دماهای بالا در قوس الکتریکی

قوس الکتريکي مي تواند بين الکترودهاي فلزي ساخته شده از آهن ، مس و غيره نيز بگيرد. در اين حالت الکترودها به ميزان زيادي ذوب و تبخير مي شوند و اين عمل به مقدار زيادي آزمايش‌هاي مربوط به گرما احتياج دارد. به اين دليل دماي مرکز الکترود فلزي معمولا کمتر از دماي الکترود کربني است (???? تا ???? درجه سانتيگراد).
قوسي که بين الکترودهاي کربن در گاز فشرده اي قرار مي گيرد (حدود ??atm) بالا رفتن دماي مرکز مثبت تا ???? درجه سانتيگراد يعني دما روي سطح خورشيد را ممکن ساخته است. معلوم شده است که کربن در اين حالت ذوب مي شود. دماي باز هم بالاتري را مي توان در ستوني از گاز و بخاري که از آن تخليه الکتريکي مي گذرد، به دست آورد. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
بمباران شديد اين گاز و بخار با الکترون ها و يون هايي که با ميدان الکتريکي قوس شتاب گرفته اند دماي ستون گاز را ???? تا ???? درجه سانتيگراد مي رساند. به اين دليل تقريبا تمام مواد شناخته شده در ستون قوس الکتريکي ذوب و تبخير مي شوند. و بسياري از واکنش هاي شيميايي که در دماهاي پايين انجام شدني نيستند، با قوس الکتريکي امکان پذير مي شوند. مثلا ميله هاي چيني دير گداز در شعله قوس به سهولت ذوب مي شود. 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ