فرق بین دستگاه چاپ ریسو و فتوکپی چیست؟

از نظر فنی
نحوه کار ریسو مکانیکی و نحوه کار فتوکپی مکانیکی مغناطیسی است
از نظر تجاری و اقتصادی
هزینه تمام شده برای هر برگ کپی بسته به قیمت مواد مصرفی مقدارمشخص و تقریبا ثابتی است
هر برگ فتوکپی بدون احتساب هزینه کاغذ حدود 40 ریال است حال اگر 2 برگ فتوکپی شود هزینه ضرب در 2 می شود ومساوی 80 ریال است اگر 10 برگ کپی شود هزینه ضرب در 10 میشود و مساوی 400 ریال است و ...
در حالیکه در ریسو باز بدون احتساب هزینه کاغذ و مرکب که مقدار خیلی جزیی است هزینه پرینت توسط ریسو بیشتر شامل ارزش مستر مصرفی است و حدود 1500 ریال تا 3500 ریال بسته به مدل دستگاه می باشد حال این مقدار برای تیراز مختلف همیشه مقدار ثابتی است پس برای 2 پرینت توسط ریسو این مقدار تقسیم بر دو میشود و برای 3پرینت هزینه مستر تقیسیم بر 3 میشود و ...
مشاهده می شود که در ریسو هر چه تعدادپرینت زیاد باشد هزینه کاهش می یابد و با صرفه تر می شود یعنی رابطه معکوس بین هزینه تمام شده و تعداد پرینت است در حالیکه در فتوکپی هزینه با تعداد کپی رابطه مستقیم دارد.آموزش تعمیر ماشینهای اداری
در حالت کلی توصیه می شود برای تعداد کمتر از 50 نخسه از دستگاه فتوکپی استفاده شود و برای تعداد بیشتر از 50 عدد از دستگاه ریسو گراف استفاده گردد.