ویژگی ها ی مهم LCD

 از مهمترين ويژگي هاي مرتبط با مانيتورهاي LCD ، مي توان به موارد زير اشاره نمود :

Native Resolution : با توجه به اينکه مانيتورهاي LCD از يک ماتريس مشتمل بر سلول، بمنظور نمايش تصاوير استفاده مي نمايند، داراي يک Resolution ثابت ( ذاتي ) بوده که در آن Resolution کيفيت تصوير در بهترين وضعيت خود خواهد بود. يک مانيتور پانزده اينچ LCD ، داراي يک Native Resolution معادل 1024 در 768 مي باشد .اين در حاليست که اکثر مانيتـورهاي هيفده ، هيجده و نوزده اينج از يک Native Resolution معادل 1280 در 1024 ، استفاده مي نمايند. درصورتيکه تنظيم مانيتور پايئن تر ازNative Resolution انجام شود،تصاوير به نمايش درآمده ، حالت طبيعي خود را از دست مي دهند( مات و کدر ) ، چراکه نمايشگر صرفا" بخشي از پيکسل هاي مربوطه به خود را استفاده نموده و بمنظور نمايش تصوير در صفحه ، Scale خود را افزايش خواهد داد. با اينکه تکنولوژي هاي Scaling در طي ساليان اخير بهبود پيدا يافته اند ،ولي نتايج همچنان غيرمطلوب مي باشد( عدم رضايت کاربران ) . در موارديکه Native Resolution مانـيتورهاي LCD ، پاسخگوي تمامي نيازهاي استفاده کننده مي باشد ، انتخاب آنان منطقي خواهد بود.

: Viewing Angle با توجه به اينکه در مانيتـورهاي LCD ، نور از طريق کريستال هاي مايع در نمايشگر عبور داده مي شود، زمانيکه مستقيما" در مقابل آنان ايستاده باشيم ، بهترين وضعيت نمايش را مشاهده خواهيم کرد. در صورتيکه زاويه مشاهده خود را تغيير دهيم ( حرکت به گوشه ها و يا بالا و پائين ) ، ميزان تابناکي نور افت خواهد کرد . موضوع فوق ، يکي از دلايل ترجيح مانتيورهاي CRT به مانيـتورهاي LCD توسط گرافيست ها و کاربراني است که حجم عمده فعاليت آنان گرافيک مي باشد . ساير کاربران ، مي توانند با وضعيت فوق، مدارا نمايند.
Viewing Angle يک مانتيور LCD ( بر حسب درجه اندازه گيري مي شود ) ، نشاندهنده قدرت انعطاف در مقابل حرکت و جابجا شدن بين گوشه ها ، پائين و يا بالاي مرکز نمايشگر بدون ازدست دادن کيفيت تصويرمي باشد. تاکنون هيچگونه روش استانداري براي اندازه گيري Viewing Angle ايجاد نشده است .اعداد اعلام شده توسط توليدکنندگان بر مبناي يک استاندارد واحد نبوده و صرفا" مي تواند معياري در بين مانتيورهاي توليد شده توسط يک توليد کننده باشد . بهترين روش قضاوت در رابطه با Viewing Angle يک مانيـتور ، مشاهده مستقيم مانيتور و بررسي عملي آن مي باشد . در اين راستا مي توان برخي از مدلهائي را که از يک حداقل مشخص شده ، پائين تر مي باشند را حذف و عملا" آنان را بررسي نکرد . يکي از پارامترهاي مهم در انتخاب مانيتـورهاي بزرگ ، دامنه و محدوده Viewing Angle مي باشد .مثلا" يک مدل پانزده اينچ ، ممکن است صرفا" توسط يک کاربر استفاده گردد که وي نيز مستقيما" در مقابل مانيتـور قرارگرفته و از آن استفاده مي نمايد.بنابراين در صورتيکه مقدار Viewing Angle معادل 120 درجه و يا بيشتر باشد، نياز کاربران مرتفع خواهد شد. در مانيتورهاي هيفده اينچ و يا بالاتر ،حداقل زاويه ديد 150 درجه پيشنهاد مي گردد.اغلب کاربران اين نوع مانيتورها تمايل دارند که از مانيتور بصورت مشترک استفاده نمايند ( خصوصا" در موارديکه بصورت گروهي بر روي يک پروژه و يا تمرين کار مي شود ) .
يکي از عوامل موثر در Viewing Angle ، تکنولوژي استفاده شده در رابطه با پيکسل ها است . در مانـيتورهاي هيجده اينچ LCD و بالاتر ، از جديدترين فنآوري در ارتباط با پيکسل ها استفاده شده که افزايش زاويه ديد( مشاهده ) را بدنبال خواهد داشت . در مانيتورهاي پانزده اينچ LCD ، توليد کنندگان از پانل هاي ارزان قيمت استفاده نموده که باعث کاهش زاويه ديد مي گردد . در تعداد زيادي از مانيتورهاي LCD جديد ، امکان چرخش و يا تنظيم نمايشگر وجود داشته و همين موضوع باعث بهبود و پوشش زاويه ديد بهتري مي گردد .

: Contrast پارامتر فوق ، تفاوت دانسيته نور بين روشنترين رنگ سفيد و تيره ترين رنگ مشکي را که يک مانيـتور LCD قادر به توليد آنان مي باشد را نشان مي دهد . در اين رابطه پيشنهاد مي گردد که مانيتوري با نسبت 1 : 400 و يا بهتر از آن ، انتخاب گردد .
Brightness : پارامتر فوق ، حداکثر ميزان نوري که از يک صفحه نمايشگر بمنظور نمايش "سفيدمحض" ساطع مي گردد را نشان مي دهد (ارسال تشعشعات در هر متر مربع ( cd/m2 ) ) . تقريبا" تمامي مانيـتورهاي LCD ، داراي Brightness معادل دويست و پنجاه cd/m2 و يا بيشتر مي باشند . ( مانيتورهاي CRT داراي Brightness معادل يکصد مي باشند) .
ديجيتال در مقابل آنالوگ : در صورتيکه بر روي سيستم يک کارت گرافيک با خروجي ويدئو ديجيتال نصب شده باشد ، مي توان از يک LCD که داراي ورودي ديجيتال مي باشد ، استفاده نمود . در چنين حالتي ضرورتي به تبديل آنالوگ به ديجيتال و برگشت مجدد ، وجود نداشته و کيفيت تصوير بمراتب بهتر خواهد بود .در صورتيکه کارت گرافيک نصب شده بر روي سيستم داراي يک پورت DVI نمي باشد ، مي توان با توجه به امکان ارتقاء و يا تعويض سيستم در آينده ، يک مانيتور ديجيتال LCD را انتخاب نمود. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات مانيتور ارائه مي دهد.