تست مقاومتهای متغیر ویژه یا مخصوص

اين نوع مقاومتها با تغييرات فيزيکي عمل مي کنند . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
تست مقاومت مخصوص LDR : مي دانيم در مقابل تغييرات نور پاسخ مي دهد . پس در حاليکه دو پايه آن را به ترمينالهاي مولتيمتر وصل نموده ايم در رنج Rx1k بهتر است در جلو نور مقاومت آنرا قرائت نموده سپس با ايجاد سايه تغيير مقاومت آن را مشاهده کنيم . با پاسخ در مقابل تغييرات نور سالم بودن آن مشخص مي شود .
تست مقاومت ويژه يا مخصوص VDR: مي دانيم که VDRنوعي مقاومت ويژه يا مخصوص است که با افزايش ولتاژ اهم آن کاهش مي يابد پس معمولاً در جايي که قصد ثابت کردن ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده مي شود .وبراي تست بدليل ولتاژ بالاي آن با اهمتر قابل تست نيست و در مدار و دانستن مقدار ولتاژ محل تست مي شود .

تست مقاومت MDR : اين مقاومت در حوزه مغناطيس اهمش بالا مي رود و مي توان در هنگام تست با آهنربا تغييرات اهمش را ملاحظه کرد . نوع پيشرفته آن به نام IC هال مشهور است . که در ضبط صوت هاي قديمي سيلور ديده ايم .

تست مقاومت PTC : مي دانيم PTC نوعي مقاومت است که با افزايش حرارت اهم آن افزايش و با کاهش حرارت اهم آن کاهش مي يابد . پس اگر در حاليکه يايه هاي آن را به وسيله ترمينالهاي مولتي متر گرفته ايم با وسيله اي حرارت زا مانند هويه ، سشوار ، ….. حرارت دهيم مقدار اهم آن زياد شده وعلامت سالم بودن آن است . و عکس اين عمل نيز درست است .
تست مقاومت ويژه NTC : عکس PTC عمل مي کند .