عوامل موثر بر مقاومت

تاثير جنس طول و مساحت سطح مقطع
مقاومت به اختلاف پتانسيل و جريان عبوري وابسته نيست بلکه جنس و شکل ماده بستگي دارد. مثلا براي محاسبه? مقاومت يک سيم از رابطه? زير استفاده مي‌شود:
R=\frac{\rho l}{A}

که در آن
R: مقاومت بر حسب اهم (Ω)
ρ: مقاومت مخصوص سيم بر حسب اهم در متر (Ω.m)
l: درازاي سيم بر حسب m
A: سطح مقطع سيم برحسب متر مربع

اثر دما بر مقاومت
افزايش دما در اجسام رسانا باعث افزيش مقاومت مي شود ولي افزايش دما در اجسام نيم رسانا باعث کاهش مقاومت مي گردد. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

به هم بستن مقاومتها
مقاومت به صورت موازي
وقتي مقاومت هارا به صورت موازي قرار مي دهيم رفتار ميکنند متفاوت از سري به طور کلي اگر يک مقاومت داريد که مقدار مشخصي دارد و مقاومت هاي ديگر را به صورت موازي قرار دهيم مقاومت کل کمتر مي شود.مقاومت ها در يک ساختاربندي موازي داراي اختلاف پتانسيل (ولتاژ) يکسان هستند و جرياني که از آنها عبور مي کند با هم جمع مي شوند. رسانايي الکتريکي مقاومت ها براي تعيين ميزان رسانايي شبکه با هم جمع مي شوند. بنابراين مقاومت معادل (Req) موجود در شبکه، قابل محاسبه است:

\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}
ميزان مقاومت معادل موازي را مي توان در معادلات، با دو خط عمودي “||” (مانند هندسه) به عنوان يک نماد ساده نمايش داد. بعضي اوقات درموردي که صفحه کليد فاقد نشانه خط عمودي است از دو خط مورب “//” به جاي “||” استفاده مي شود. در اين مورد دو مقاومت موازي با فرمول زير قابل محاسبه هستند:

R_{\text{eq}} = R_1 \| R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}
در حالت خاص ميزان مقاومت N مقاومت متصل شده به طور موازي که از ميزان مقاومت يکسان R هستند با R/N نمايش داده مي شود.

مقاومت به صورت سري
در ساختار بندي به صورت سري، جريان عبوري از تمام مقاومت ها يکسان است ولي ولتاژ دو سر هر مقاومت به ميزان مقاومت آن وابسته است. اختلاف پتانسيل (ولتاژ) هنگام عبور از شبکه برابر مجموع آن ولتاژهاست. بنابراين ميزان مقاومت کلي مي تواند از حاصل جمع آن مقاومت ها بدست آيد:

R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n
در حالت خاص، ميزان مقاومت N مقاومت اتصال يافته به طور سري، که هر کدام با ميزان مقاومت R يکسان هستند با NR نمايش داده مي شود.