دستگاه های فتوکپی

پرينترهاي ليزري در اساس مشابه دستگاههاي فتوکپي با چند تفاوت عمده کار مي کنند. واضح ترين تفاوت منبع تصوير مي باشد. يک دستگاه فتوکپي تصوير را با انعکاس نور به تصوير هنگامي که پرينتر ليزري تصوير را در شکل ديجيتال دريافت مي کند، اسکن مي کند.
ديگر تفاوت عمده چگونگي توليد تصوير الکترو استاتيک مي باشد. هنگاميکه يک دستگاه فتوکپي به برگه هاي کاغذ نور مي تاباند نور از مناطق سفيد کاغذ به دريافت کننده تصوير منعکس مي شود اما توسط مناطق تيره کاغذ جذب مي شود. در اين فرآيند بار الکتريکي پس زمينه تخليه مي شود در حالي که تصوير الکترواستاتيک داراي بار مثبت مي شود. اين روش "With - write" ناميده مي شود. آموزش تعميرات ماشينهاي اداري
در بيشتر پرينترهاي ليزري فرآيند برعکس است: ليزر بار خطوط تصوير الکترواستاتيک را تخليه مي کند و به پس زمينه يک بار الکتريکي مثبت مي دهد. در يک پرينتر اجراي سيستم (Write-black) آسانتر از اجراي سيستم "Write-white" مي باشد و در کل نتايج بيشتري ارائه مي دهد.