مقاومت های تابع نور و ولتاژ

مقاومت هاي تابع نور :
مقدار اهم اين نوع از مقاومت ها به شدت نور تابيده شده به سطح مقاومت بستگي دارد . اين مقاومت ها در فضاي تاريک داراي مقاومت خيلي زياد ( در حد مگا اهم ) و در روشنايي داراي مقاومت کم ( در حد کيلو اهم و يا اهم ) مي باشند . به اين مقاومت ها فتورزيستور و همچنين LDR نيز مي گويند . LDR از حروف اول کلمات عبارت Light Dependent Resistor به معناي مقاومت تابع نور گرفته شده است . براي اينکه نور بر روي المان مقاومتي فتورزيستور اثر گذارد ، سطح ظاهري آن را با شيشه و يا پلاستيک شفاف مي پوشانند . از اين مقاومت ها در مدارات الکترونيکي به عنوان تشخيص دهنده نور ( نورسنج ) استفاده مي شود . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

مقاومت هاي تابع ولتاژ :
مقدار اهم اين نوع از مقاومت ها با ولتاژ رابطه معکوس دارد . يعني با افزايش ولتاژ ، مقدار اهم آن ها کاهش مي يابد . به اين نوع از مقاومت ها واريستور ( Varistor ) و همچنين VDR نيز مي گويند . VDR از حروف اول کلمات عبارت Voltage Dependent Resistor به معناي مقاومت تابع ولتاژ گرفته شده است . نکته قابل توجه در مورد واريستورها اين است که واريستورها به پلاريته ولتاژ اعمال شده وابسته نيستند که اين خود مزيتي براي اين نوع مقاومت ها محسوب مي شود زيرا براي استفاده در مدارات AC بسيار مناسب هستند .