دیود نوری

برعکس ديود نوراني عمل مي کند در واقع بر کار کردن بايد به آن نور تابيده شود به اينصورت که در مدار به صورت معکوس قرار گرفته و با تابش نور به آن اجازه عبور جريان را مي دهد.
در ديود نوري يک دريچه شيشه اي توليد عدسي را مي نمايد که باعث مي شود نورتابيده شده به محل اتصال p-n برخورد نمايد.
براي ديودهاي نوري معمولي در ولتاژ معکوس 10 ولت و در حالت نورکم جريان عبوري حدود چند دهم ميکرو آمپر که در نور زياد به حدود 50 ميکرو آمپر مي رسد.
در واقع مي توان گفت ديود نوري شبيه مقاومت وابسته به نور LDR عمل مي کند.
به عنوان گيرنده عمل مي کند مثل گيرنده مادون قرمز.

زوج نوري (اپتوکاپلر):
يک جفت ديود نوراني و ديود نوري است که در يک محفظه قرار مي گيرند.
ولتاژ دو سر ديود نوري يا ولتاژ خروجي برابر با ولتاژ منبع منهاي ولتاژ دو سر مقاومت خواهد بود.
در مدار فوق ديود نوراني مدار ورودي و ديود نوري مدار خروجي را تشکيل مي دهند.
وقتي که ولتاژ ورودي تغيير کند ميزان نور LED نيز تغيير مي کند. به همين دليل به اين قطعه اپتو کاپلر مي گويند.
مزيت اصلي اپتو کاپلر در ايزوله بودن مدار خروجي از مدار ورودي است. چرا که تنها ارتباط اين دو ، نوري است که از مدار ورودي به خروجي مي تابد ، بنابراين مقاومت عايق بين ورودي و خروجي به چندين هزار مگااهم بالغ مي شود.  اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي ارائه مي دهد.