تست خازنهای بالاتر از ۱۰nf الی ۱میکرو فاراد

خازنهاي بالاتر از ??nf الي ?ميکرو فاراد

براي تست اين نوع خازن مي توان مولتي متر را روي رنج Rx10 قرار داده و مي دانيم لحظه وصل ترمينالهاي مولتي متر اگر خازن خالي باشد توسط پيل ?v داخل مولتيمتر شارژ شده و در حين شارژ عقربه مولتيمتر اهم مدار را در لحظه عبور جريان نشان مي دهد و مقدار ماکزيمم حرکت عقربه را براي هميشه بخاطر بسپاريد تقريباً متناسب با ظرفيت خازن عقربه منحرف مي شود . اگر در اين روش بعد از شارژ کامل خازن ، خازن نشتي نداشته باشد خازن سالم است و اهم قرائت شده بي نهايت است . و در صورتيکه خازن نشتي داشته باشد عقربه مقدار اهمي را نشان مي دهد که گوياي ميزان نشتي خازن است .ونيز اگر خازن قطع باشد هيچگونه عکس العمل مشاهده نمي شود و عقربه هيچ انحرافي نخواهد داشت . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي

خازنهاي ?ميکرو فاراد الي ?? ميکرو فاراد
چون اين خازنها الکتروليتي مي باشند بنا براين ممکن است تغيير ظرفيت بدهند لذا اين آزمايش فقط قطع ويا شورت خازن را نشان مي دهد بنا براين در بعضي مراحل تغيير ظرفيت و وجود نشتي در خازن را بايد توسط خازن سنج تست کنيد ولي اين دليل براي يک تعمير کار و يا يک الکترونيک کار سبب نمي شود که اين روش را ياد نگيرد . براي اين تست مولتي متر را در رنج Rx1k قرار داده و سپس شارژ و دشارژ خازن را باتوجه به قطبين باطري داخل مولتي متر( سيم مشکي مثبت و سيم قرمز منفي باطري است ) انجام مي دهيم .