آشنایی و روش تست خازن

قطعه اي است که براي ذخيره انرژي الکتريکي (ولتاژ) در مدار استفاده مي شود و با توجه به اينکه بار الکتريکي در خازن ذخيره مي شود مي توان از آن ها براي ايجاد ميدان الکتريکي يکنواخت استفاده کرد. از خازن ها براي صاف کردن سطح ولتاژ مستقيم نيز استفاده مي شود. از خازن ها به عنوان فيلتر نيز استفاده مي کنند چرا که سيگنال هاي متناوب را به راحتي عبور مي دهند ولي مانع عبور سيگنال هاي مستقيم مي شوند.
خازن را با حرف C که اول کلمه Capacitor مي باشد نشان مي دهند. ظرفيت خازن بر اساس واحد فاراد مي باشد و معياري براي اندازه گيري توانايي خازن در نگهداري انرژي الکتريکي مي باشد. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
ظرفيت خازن با توجه به فرمول زير بدست مي آيد.
خازن از دو صفحه فلزي موازي (هادي از جنس روي، آلومنيوم، نقره) که در بين صفحات هوا يا عايق (دي الکتريک مانند کاغذ، ميکا، پلاستيک، سراميک، اکسيد آلومنيوم، اکسيد تانتاليوم) وجود دارد تشکيل شده است.

نکته
ظرفيت خازن بر اساس فاراد مي باشد اما فاراد واحد بزرگي است و به اين خاطر از واحد هاي کوچکتر زير در ظرفيت هاي خازن استفاده مي شود.

انواع خازن شامل موارد زير است.
الکتروليتي
عدسي
سراميکي
خازن سراميکي

معمولترين خازن غير الکتروليتي مي باشد (خازن خشک) که در آن دي الکتريک به کار رفته از جنس سراميک مي باشد.
ثابت دي الکتريک سراميک بالاست يعني عايق بسيار خوبي است و امکان ساخت خازن هاي کوچک در ظرفيت زياد را فراهم مي کند.
ظرفيت خازن سراميکي بالا است و بين 1 ميکرو فاراد تا 5 پيکو فاراد مي باشد.
ولتاژ کار خازن هاي سراميکي بالا است.