ECU و سنسور های وابسته

سیستم کنترل الکترونیک ECU خودرو با استفاده اس سنسور ها ی هوا ، دما، فشار و گاز های خروجی یک سری داده در اختیار می گیرد که بر اساس آن میزان مخلوط سوخت و هوا را به درون موتور تزریق می کند. در موتور های انژکتوری یا تزریق سوخت مستقیم میزان سوخت مورد نیاز در شرایط مختلف توسط کنترل الکترونیکی انجام می شود. ECU بر اساس برنامه و الگوریتم داخلی خود همچنین داده های دریافتی از سنسور ها تصمیم میگیرد که در بازه ای از زمان مقدار سوخت و هوای ورودی به سیلندر را کنترل کند. در دور های بالای موتور همچنین در دور های پایین یا در دمای پایین هوا در هنگام استارت خودرو این فاکتور ها تفاوت دارد که یک کنترل الکترونیکی یا ECU می تواند به راحتی از پس آن بر بیاید. بدین ترتیب با وجود کنترل الکترونیکی خودرو موسوم به ECU در شرایط مختلف آب و هوایی و دما های مختلف موتور، پاشش سوخت توسط ECU انجام و مدیرت می شود که راندمان موتور را بالا برده و باعث کاهش و بهینه شدن مصرف سوخت می شود. تمامی این عوامل شامل سیکل های الکترونیک است که در کسری از ثانیه انجام می گیرد. آموزش تعمیرات ECU