چاپگرهای جوهر افشان

يک چاپگر جوهر افشان از بخش هاي زير تشکيل شده است، اين نکات مي تواند کمک به آموزش تعميرات پرينتر بکند.
- هد چاپگر ، مهمترين المان در يک چاپگر جوهر افشان است . هد چاپگر داراي مجموعه اي از " افشانک ها " بوده که قطرات بسيار ريز جوهر را بر روي کاعذ پخش خواهد کرد.
- کارتريج . با توجه به نوع و شرکت سازنده چاپگر، کارتريج هاي متفاوتي وجود دارد. مثلا" ممکن است براي رنگ مشکي از يک کارتريج و يا رنگ مشکي با ساير رنگ ها در يک کارتريج واحد قرار گرفته شود.
- موتور Stepper . يک موتور stepper باعث حرکت سيستم هد ( هد چاپ و کارتريج هاي مربوطه ) در طول کاغذ مي گردد. برخي از چاپگرها داراي يک نوع خاص موتور براي "پارک نمودن " سيستم هد در زمان عدم استفاده از چاپگر، مي باشند. بديت ترتيب سيستم هد چاپگر، پس از پارک شدن ، بصورت تصادفي حرکت نخواهند کرد .
- تسمه . دستگاه هد ، از طريق يک تسمه به موتور Stepper متصل مي گردد . ميله "تثبيت کننده " . سيستم هد، از يک ميله تثبيت کننده بمنظور اطمينان از ثبات و استحکام هد در زمان حرکت ، استفاده مي نمايد.
دستگاه تغذيه کاغذ . اين دستگاه از سه بخش مجزاي زير تشکيل شده است :
* سيني / تامين کننده کاغذ . اغلب چاپگرهاي جوهر افشان داراي يک سيني بمنظور قرار دادن کاغذ مي باشند. برخي ديگر از چاپگرها از يک Feeder استفاده مي نمايند.
* غلتک ها . با استفاده از مجموعه اي غلتک ، کاغذ هاي موجود در سيني و يا Feeder به داخل چاپگر کشانده خواهند شد.
* موتور Stepper تغذيه کاغذ . موتور فوق غلتک ها را بمنظور حرکت کاغذ به ميزان موردنياز ، به حرکت در مي آورد.
- منبع تغذيه . اکثر چاپگرها داراي يک منبع تغذيه برق اختصاصي براي خود مي باشند.
- مدار کنترلي . يک برد مدار چاپي بوده که باعث کنترل تمام عناصر مکانيکي موجود در چاپگر مي گردد.
- پورت هاي اينترفيس . پورت موازي همچنان از متداولترين روش هاي ارتباط يک چاپگر به کامپيوتر است . چاپگرهاي جديد ، از پورت هاي USB نيز استفاده مي نمايند. برخي از چاپگرها نيز ممکن است از طريق پورت سريال و يا پورت SCSI به کامپيوتر متصل گردند.