آشنایی با روشهای فشرده سازی فایل ها

آموزش تعمیر کامپیوتر - اکثرفایل های کامپیوتری ( با محتویات متفاوت ) دارای افزونگی اطلاعات می باشند. این نوع فایل ها دارای اطلاعات تکراری زیادی می باشند. برنامه های فشرده سازی اطلاعات ، اطلاعات تکراری موجود در فایل ها را بر اساس الگوریتم های مربوطه حذف می نمایند. پس از تشخیص اطلاعات تکراری ، صرفا" اطلاعات تکراری یک بار در فایل تکرار و و در سایر موارد، از مکانیزمهای خاصی برای عدم تکرار استفاده می گردد.

جمله زیر از ۱۷ کلمه ، ۶۱ حرف ، ۱۶ فضای خالی ، یک نقطه و یک dash ، تشکیل شده است :

".Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country"

اگر هر یک از حروف ، فضای خالی و حروف خاص ، یک واحد از حافظه را اشغال نمایند ، مجموعا" ۷۹ واحد از حافظه توسط عبارت فوق استفاده خواهد گردید (۷۹ = ۱ + ۱+ ۱۶ + ۶۱ ) . به منظور کاهش ظرفیت فایل می بایست افزونگی اطلاعات در فایل را بررسی کرد. با مشاهده و بررسی عبارت فوق ، نتایج زیر بدست می آید :


کلمه " ask" ، دو مرتبه تکرار شده است .
کلمه " what" ، دو مرتبه تکرار شده است .
کلمه " your" ، دو مرتبه تکرار شده است .
کلمه "country" ، دو مرتبه تکرار شده است .
کلمه "can" ، دو مرتبه تکرار شده است .
کلمه " do" ، دو مرتبه تکرار شده است .
کلمه " for" ، دو مرتبه تکرار شده است .
کلمه "you" ، دو مرتبه تکرار شده است .

با عدم لحاظ نمودن حروف بزرگ و کوچک درعبارت فوق ، مشاهده می گردد که نیمی از اطلاعات موجود در عبارت فوق ، زاید و تکراری می باشند. با دقت در عبارت فوق و نحوه افزونگی اطلاعات مشاهده می گردد که با دارا بودن نه کلمه ask,not,what,your,country,can ،do ،for و you می توان پالایشی مناسبی از عبارت فوق را انجام و در صورت لزوم و با استفاده از نه کلمه فوق ، مجددا" عبارت اولیه را ایجاد نمود. در این راستا و بمنظور ایجاد عبارت فوق کافی است به کلمات موجود در بخش اول ( نصف عبارت ) اشاره و جایگاه و تعداد تکرار هر یک از آنها را در بخش دوم مشخص نمود. در ادامه نحوه فشرده سازی اطلاعات و بازسازی مجدد آنها بررسی می گردد.
منبع: میکرو رایانه