كاربرد windows task manager

آموزش تعمیرات کامپیوتر-اين پنجره كاربردهاي مختلفي دارد. يكي از كاربردهاي windows task manager اين است: مثلا ممكن است برايتان پيش آمده باشد كه وقتي چند برنامه با هم در حال اجرا داريد با هم تداخل پيدا كرده و برنامه قفل كند(هنگ كند) و ممكن است بعضي از آنها كار نكنند و حتي نتوانيد آنها را ببنديد درحالي كه CPU هنوز درگير دستوراتي است كه شما داده ايد در اين هنگام ميتوانيد با استفاده از windows task manager به اجراي اين برنامه ها خاتمه دهيد. براي اين كار كليدهاي Ctrl+Alt+Delet را با هم بيگيريد،وقتي پنجره مورد نظر ظاهر شد در Applications Tab به ترتيب برنامه هاي مورد نظر در حال اجرا را انتخاب كرده و دكمه End task را ميزنيد تا برنامه ها بسته شوند.
در process tab مي توان برنامه هاي در حال اجرا را ملاحظه كرد و اينكه هر برنامه چه مقدار از عملكرد CPU را به خود اختصاص داده.مثلا اگر ببينيد برنامه اي كه شما دستور اجراي آن را نداده ايد ولي حجم زيادي از CPU را اشغال كرده ممكن است كامپيوتر ويروسي شده و يا يك تروجان به آن رخنه كرده باشد.
در performance tab مي توان طرز عملكرد CPU را نسبت به برنامه ملاحظه كرد (مثل نوار قلب).كه جزئيات آن داراي حافظه و قسمتهاي مختلفي است.
در user tab نام كاربري كه در حال استفاده از سيستم است را نشان مي دهد.

نكته:
گاهي اوقات وقتي اين دكمه ها را با هم مي گيريد كار ديگري انجام ميدهند در اين صورت از دكمه هاي Ctrl+Alt+Esc استفاده كنيد. 

منبع: میکرو رایانه