صفحات لمسی و تبلت ها

۲ روش اساسی برای ساخت صفحات لمسی تبلت ها وجود دارد: صفحات مقاومتی و خازنی. کارخانه سازنده باید یکی از این دو روش را انتخاب کند، زیرا این دو باهم سازگار نیستند.
سیستم مقاومتی، لمس صفحه نمایشگر را با کمک فشار تشخیص می دهد. تبلت هایی با سیستم مقاومتی اغلب نیاز به قلم دارند؛ اما این سیستم چگونه کار می کند؟
این سیستم دارای دو لایه است که یکی از آنها از جنس رساناست. بین این دو لایه فضای خالی وجود دارد. وقتی تبلت روشن است، جریان الکتریکی در سراسر دو لایه وجود دارد. اگر شما به صفحه نمایشگر فشار وارد کنید باعث ایجاد تماس بین دو لایه می شود و این کار تغییر میدان الکتریکی در دو لایه را رقم می زند.
این تغییرات توسط یک ریزتراشه تشخیص داده شده و روی صفحه نمایشگر ترجمه می شود. CPU این مختصات را دریافت و آنها را برای سیستم عامل ارسال می کند و به این صورت محل تماس تشخیص داده می شود.
سیستم مقاومتی بسیار آسیب پذیر است. وارد آمدن فشار زیاد ممکن است فضای بین لایه مقاومتی و رسانا را از بین ببرد و موجب خرابی سیستم شود. این صفحات نسبت نوع خازنی، وضوح تصویر کمتری دارند.
سیستم خازنی اما نیازی به فشار ندارد. این سیستم شامل لایه ای از یک ماده برای ذخیره بار الکتریکی است. وقتی شما صفحه رسانای این نمایشگر را لمس می کنید، مقداری از این بار الکتریکی به وسیله ای که با آن صفحه را لمس کرده اید انتقال می یابد.
به عبارت دیگر، شما برای استفاده از صفحات مقاومتی می توانید از هر وسیله ای استفاده کنید اما برای استفاده از صفحات خازنی باید از وسایل رسانا استفاده شود.
سیستم های خازنی مقاوم تر از سیستم مقاومتی است و نیازی به ایجاد فشار زیاد برای تشخیص محل تماس ندارد. همچنین سیستم خازنی وضوح تصویر بالاتری نسبت به سیستم مقاومتی دارد. نکات بالا می تواند کمک به آموزش تعمیرات تبلت ارائه دهد.