توضیحات ECU چیست ؟

با قرار گرفتن انژکتور در اتومبيل‌هاي امروزي قطعات الکترونيکي ديگري نيز با آن‌ در سيستم کنترلي اتومبيل به‌وجود آمدند. ECU يکي از مهمترين قطعات الکترونيکي است که نقش هدايت و کنترل يک خودروي انژکتوري را بر عهده دارد. به‌دليل وظيفه مهم اين قطعه قصد داريم که بيشتر با آن آشنا شده و با وظايف و چگونگي عملکرد آن و همچنين شرکت‌هاي معروف سازنده ECU آشنا شويم.

ECU مخفف Electronic Control Unit يا واحد کنترل الکترونيک مي باشد و همان‌طور که مي‌دانيد خودروهاي انژکتوري بدليل عملکرد بهتر و توانايي پاس کردن استانداردهاي آلودگي، بطور کامل در تمام دنيا جايگزين خودروهاي کاربراتوري شده‌اند و مغز اين سيستم ECU مي‌باشد. آموزش تعمير ECU

ECU با توجه به سنسورهايي که به موتور متصل است وضعيت و شرايط خودرو را تحليل کرده و پاسخ‌هاي لازم را به خروجي‌ها که عبارتند از: انژکتورها، جرقه زن‌ها و ... اعمال مي‌کند. سنسورهاي کيت‌هاي انژکتوري مختلف هستند که هر چه تعداد آنها بيشتر باشد ECU بهتر مي‌تواند شرايط موتور را درک کند.

ECU

از جمله سنسورهاي مهم خودروهاي انژکتوري عبارتند از:
سنسور دور يا RPM
سنسور فشار داخل مانيفولد يا MAP
سنسور دريچه گاز يا TPS
سنسور دماي آب يا CTS
سنسور دماي هوا ATS
سنسور اکسيژن يا لاندا
سنسور ضربه

اين قطعه يک ميکرو کامپيوتر است که به کمک سنسورها و با تعيين شرايط لحظه‌اي موتور به يک سري عمل کننده يا فرمان‌برهاي نصب شده بر روي موتور فرمان دهد تا از اين طريق، زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه و فراهم‌سازي شرايط مناسب براي ايجاد احتراق را در داخل سيلندرها تامين کند. اين ميکروکامپيوتر نيز مانند ديگر همنوعان خود شامل CPU، حافظه و برنامه‌ريز است.