اسكنر چگونه كار می كند؟

آموزش تعمير ماشينهاي اداري-بهتر است پيش از هر چيز ببينيم اسكنر چيست؟ اسكنر يك دستگاه تصويربرداري است كه به سلول هاي حساس به نور يا چشم هايي مجهز است كه مي توانند نوري را كه از شي مورد اسكن منعكس شده يا عبور كرده است شناسايي كنند. به اين سلول ها Charged Couple Device) CCD) مي گويند.

CCD ها به صورت خطي در كنار هم قرار مي گيرند و نوار باريكي را تشكيل مي دهند. هر CCD با اندازه گيري شدت نور، آن را به بار الكتريكي تبديل مي كند. تعداد CCDها در هر اسكنر به هزاران عدد مي رسد و هر كدام يك پيكسل از شي را ايجاد مي كنند. به ازاي هر پيكسل، تعداد مشخصي بيت اختصاص داده مي شود كه براي ذخيره اطلاعات لازم هستند. هر چه تعداد بيت ها بيشتر باشد، كيفيت تصوير بهتر مي شود.

اكثر اسكنرها از CCD استفاده مي كنند. اما بعضي اسكنرهاي جديدتر به فناوري Contact Image Sensor) CIS)مجهز شده اند. در اسكنر CCD، نوري كه از شي مورد اسكن منعكس مي شود، با عبور از يك مجموعه آينه و لنز به سوي نوار CCDها هدايت مي شود. اما در اسكنر CIS، حسگرها درست زير شي قرار دارند و خودشان نور منعكس شده را مستقيماً دريافت مي كنند. از آن جايي كه اين اسكنر ها، به سيستم پيچيده نوري احتياج ندارند، كوچك تر و بادوام ترند و هزينه ساخت آن ها كمتر مي شود.

حسگرهاي CIS به تراشه هايي مجهز هستند كه مي توانند از شي مورد اسكن تصوير ديجيتالي توليد كنند. مصرف انرژي آن ها نيز كمتر از CCDها است. اما اين تراشه ها در واقع فضايي را اشغال مي كنند كه اگر نبودند اين فضاها مورد استفاده حسگرهاي نوري قرار مي گرفتند. از همين رو، كيفيت تصويري كه اسكنرهاي CIS به دست مي دهند كمي پايين تر از اسكنرهاي CCD است. به همين دليل، خيلي از كاربران از اندك مزاياي اسكنرهاي CIS (نظير كوچك بودن يا ارزان بودن) صرف نظر مي كنند و به سراغ اسكنرهاي CCD مي روند.
منبع: افتابير 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ