اسكنر چگونه كار می كند؟

آموزش تعمیر ماشینهای اداری-بهتر است پیش از هر چیز ببینیم اسكنر چیست؟ اسكنر یك دستگاه تصویربرداری است كه به سلول های حساس به نور یا چشم هایی مجهز است كه می توانند نوری را كه از شی مورد اسكن منعكس شده یا عبور كرده است شناسایی كنند. به این سلول ها Charged Couple Device) CCD) می گویند.

CCD ها به صورت خطی در كنار هم قرار می گیرند و نوار باریكی را تشكیل می دهند. هر CCD با اندازه گیری شدت نور، آن را به بار الكتریكی تبدیل می كند. تعداد CCDها در هر اسكنر به هزاران عدد می رسد و هر كدام یك پیكسل از شی را ایجاد می كنند. به ازای هر پیكسل، تعداد مشخصی بیت اختصاص داده می شود كه برای ذخیره اطلاعات لازم هستند. هر چه تعداد بیت ها بیشتر باشد، كیفیت تصویر بهتر می شود.

اكثر اسكنرها از CCD استفاده می كنند. اما بعضی اسكنرهای جدیدتر به فناوری Contact Image Sensor) CIS)مجهز شده اند. در اسكنر CCD، نوری كه از شی مورد اسكن منعكس می شود، با عبور از یك مجموعه آینه و لنز به سوی نوار CCDها هدایت می شود. اما در اسكنر CIS، حسگرها درست زیر شی قرار دارند و خودشان نور منعكس شده را مستقیماً دریافت می كنند. از آن جایی كه این اسكنر ها، به سیستم پیچیده نوری احتیاج ندارند، كوچك تر و بادوام ترند و هزینه ساخت آن ها كمتر می شود.

حسگرهای CIS به تراشه هایی مجهز هستند كه می توانند از شی مورد اسكن تصویر دیجیتالی تولید كنند. مصرف انرژی آن ها نیز كمتر از CCDها است. اما این تراشه ها در واقع فضایی را اشغال می كنند كه اگر نبودند این فضاها مورد استفاده حسگرهای نوری قرار می گرفتند. از همین رو، كیفیت تصویری كه اسكنرهای CIS به دست می دهند كمی پایین تر از اسكنرهای CCD است. به همین دلیل، خیلی از كاربران از اندك مزایای اسكنرهای CIS (نظیر كوچك بودن یا ارزان بودن) صرف نظر می كنند و به سراغ اسكنرهای CCD می روند.
منبع: افتابیر 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ