آموزش تعمیر دستگاه کپی

آشنایی با اجزای الکترونیکی
حرکت و کنترل تمامی قسمتهای مکانیکی در دستگاه فتوکپی توسط سیستم الکترونیکی انجام می شود . اجزار الکترونیکی دستگاه فتوکپی شامل چندین قسمت اصلی می باشند .

بردهای الکترونیکی (Elecronic Boards)
بردهای الکترونیکی دو کار مهم انجام میدهند .

1-کنترل قطعه و یا قسمتی از دستگاه
2-تغذیه ولتاژ دهی قطعه و یا قسمتی از دستگاه
هر قسمت یا یونیت در دستگاه کپی ممکن است توسط یک برد الکترونیکی کنترل شود ولی ما به مهمترین این بردها که در دستگاه نقش اصلی به عهده دارند .می پردازیم که عبارتند از :
برد اصلی برد(Main Board)
برد تغذیه و ولتاژ (High voltag board)‌
که دو نوع می باشد :
Ac board
Dc board

بردهای ولتاژ و دیگر بردها که هر کدام بر حسب محل استقرار خود عملکردهای متفاوت دارند .

سنورها و سوئیچ ها (Switch and Sensor)
سنسورها و سوئیچ ها حس گرهایی الکتریکی هستند که بر حسب اعمالی که در دستگاه انجام می شود اطلاعات خبری را به بردهای الکترونیکی دستگاه می رسانند . و آنها نیز در قبال آن برنامه از پیش تعیین شده ای را اجرا می کنند . سنسورها در قسمت های مختلف دستگاه وجود دارند و هر کدام وظیفه خاصی را انجام می دهند .

موتورهای الکتریکی (Electronic Motors)
کلیه حرکت قسمت ها و یونیت ها در دستگاه فتوکپی توسط موتورهای الکتریکی انجام می شوند و همگی یک فاز بوده بر دو نوع ذغال دار و بدون زغال تقسیم می شوند .
کلاچ ها و سلونوئیدها جز قطعات الکترومکانیکی می باشند و یا یک جریان الکتریکی فعال شده و یک حرکت مکانیکی را اجرا می نمایند این قطعات به علت نوع عملکردشان در قسمت تغذیه کاغذ توضیح داده خواهند شد . این مطلب می تواند نکاتی در مورد آموزش تعمیرات فتوکپی ارائه دهد.