آشنایی با سیم پیچ

سیم پیچ (سیملوله ، موبین ، چک ، سلف ، انوکتور ، کوئل)
میدان مغناطیسی همواره ثابت بوده ولی میدان الکترومغناطیسی تابع جریان بوده است. وقتی می گوییم سیم پیچ شارژ شده است یعنی میدان الکترومغناطیسی در دور خود بوجود آورده است.
اگر هسته سیم پیچ فلزی باشد ، میدان در داخل متمرکز می شود ولی اگر هوا باشد ، میدان به اطراف می رود. اگر طول سیم پیچ زیاد شود ، ظرفیت یا قدرت مغناطیسی کم می شود. هرچه سطح مقطع بیشتر باشد ، ظرفیت سیم پیچ افزایش می یابد.
اگر به چیزی ولتاژ و جریان بدهیم ، به ما میدان می دهد و اگر میدان به آن بدهیم ، به ما ولتاژ و جریان می دهد.

عملکرد سیم پیچ در DC (مرحله شارژ)
سیم پیچ در لحظه اول اتصال باز است و لامپ روشن نمی شود و بعد از چند لحظه اتصال کوتاه بوده و لامپ روشن می شود درست برعکس عملکرد خازن در DC در لحظه اول اتصال باز (اهم ∞) و در لحظات بعدی اتصال کوتاه (اهم صفر) وظیفه سیم پیچ جذب اجسام هادی بوسیله میدان الکترومغناطیسی است.
شارژ خازن دائمی است ولی شارژ سلف موقت است. اگر باتری را از سلف جدا کنیم جریان از بین می رود.

عملکرد سیم پیچ در DC (مرحله شارژ)
میدان های الکترومغناطیسی در حال بسته شدن می باشند.
چون میدان های در حال بسته شدن روی خود سلف هستند ، ولتاژ تولید می شود.
وقتی سلف شارژ شد با برعکس کردن باتری ، سلف دشارژ نمی شود.

عملکرد سیم پیچ در AC
اگر مقاومت ظاهری کم ، لامپ پرنور می شود و اگر مقاومت ظاهری زیاد باشد ، ممکن است لامپ روشن نشود.
با اتصال سلف به منبع AC بطور متوالی میدان های الکترومغناطیسی سلف باز و بسته می شوند. یعنی سلف بطور متوالی شارژ و دشارژ می گردد.
اگر از سلف بخواهیم به عنوان آهنربا استفاده کنیم بهتر است به منبع DC وصل شود.  این مطلب نکاتی را در مورد آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی ارائه می دهد.