فرق بین دستگاه چاپ ریسو و فتوکپی چیست؟

از نظر فني
نحوه کار ريسو مکانيکي و نحوه کار فتوکپي مکانيکي مغناطيسي است
از نظر تجاري و اقتصادي
هزينه تمام شده براي هر برگ کپي بسته به قيمت مواد مصرفي مقدارمشخص و تقريبا ثابتي است
هر برگ فتوکپي بدون احتساب هزينه کاغذ حدود 40 ريال است حال اگر 2 برگ فتوکپي شود هزينه ضرب در 2 مي شود ومساوي 80 ريال است اگر 10 برگ کپي شود هزينه ضرب در 10 ميشود و مساوي 400 ريال است و ...
در حاليکه در ريسو باز بدون احتساب هزينه کاغذ و مرکب که مقدار خيلي جزيي است هزينه پرينت توسط ريسو بيشتر شامل ارزش مستر مصرفي است و حدود 1500 ريال تا 3500 ريال بسته به مدل دستگاه مي باشد حال اين مقدار براي تيراز مختلف هميشه مقدار ثابتي است پس براي 2 پرينت توسط ريسو اين مقدار تقسيم بر دو ميشود و براي 3پرينت هزينه مستر تقيسيم بر 3 ميشود و ...
مشاهده مي شود که در ريسو هر چه تعدادپرينت زياد باشد هزينه کاهش مي يابد و با صرفه تر مي شود يعني رابطه معکوس بين هزينه تمام شده و تعداد پرينت است در حاليکه در فتوکپي هزينه با تعداد کپي رابطه مستقيم دارد.آموزش تعمير ماشينهاي اداري
در حالت کلي توصيه مي شود براي تعداد کمتر از 50 نخسه از دستگاه فتوکپي استفاده شود و براي تعداد بيشتر از 50 عدد از دستگاه ريسو گراف استفاده گردد.