صفحات لمسی و تبلت ها

? روش اساسي براي ساخت صفحات لمسي تبلت ها وجود دارد: صفحات مقاومتي و خازني. کارخانه سازنده بايد يکي از اين دو روش را انتخاب کند، زيرا اين دو باهم سازگار نيستند.
سيستم مقاومتي، لمس صفحه نمايشگر را با کمک فشار تشخيص مي دهد. تبلت هايي با سيستم مقاومتي اغلب نياز به قلم دارند؛ اما اين سيستم چگونه کار مي کند؟
اين سيستم داراي دو لايه است که يکي از آنها از جنس رساناست. بين اين دو لايه فضاي خالي وجود دارد. وقتي تبلت روشن است، جريان الکتريکي در سراسر دو لايه وجود دارد. اگر شما به صفحه نمايشگر فشار وارد کنيد باعث ايجاد تماس بين دو لايه مي شود و اين کار تغيير ميدان الکتريکي در دو لايه را رقم مي زند.
اين تغييرات توسط يک ريزتراشه تشخيص داده شده و روي صفحه نمايشگر ترجمه مي شود. CPU اين مختصات را دريافت و آنها را براي سيستم عامل ارسال مي کند و به اين صورت محل تماس تشخيص داده مي شود.
سيستم مقاومتي بسيار آسيب پذير است. وارد آمدن فشار زياد ممکن است فضاي بين لايه مقاومتي و رسانا را از بين ببرد و موجب خرابي سيستم شود. اين صفحات نسبت نوع خازني، وضوح تصوير کمتري دارند.
سيستم خازني اما نيازي به فشار ندارد. اين سيستم شامل لايه اي از يک ماده براي ذخيره بار الکتريکي است. وقتي شما صفحه رساناي اين نمايشگر را لمس مي کنيد، مقداري از اين بار الکتريکي به وسيله اي که با آن صفحه را لمس کرده ايد انتقال مي يابد.
به عبارت ديگر، شما براي استفاده از صفحات مقاومتي مي توانيد از هر وسيله اي استفاده کنيد اما براي استفاده از صفحات خازني بايد از وسايل رسانا استفاده شود.
سيستم هاي خازني مقاوم تر از سيستم مقاومتي است و نيازي به ايجاد فشار زياد براي تشخيص محل تماس ندارد. همچنين سيستم خازني وضوح تصوير بالاتري نسبت به سيستم مقاومتي دارد. نکات بالا مي تواند کمک به آموزش تعميرات تبلت ارائه دهد.