درباره حافظه موقت ای سی یو

اين نوع حافظه با قطع برق باطري از بين مي‌رود اما مجددآ قابل استحصال است. به روش برگرداندن حافظه، روش تجديد حافظه و يا Initialize مي‌گويند.
حافظه موقت شناسايي استپ موتور، دنده‌ها و حالات عملي موتور و محاسبات لحظه‌اي براي تنظيمات لحظه‌اي را به عهده دارد و محلي براي نگهداشت معايب موقت و دائم سيستم انژکتور است. آموزش تعمير ECU

تذکر: اگر هر يک از سه کار زير را انجام دهيد حافظه موقت موجود در ECU پاک شده و خودرو تا مدتي به دليل از دست دادن برخي از پارامترهاي لحظه‌اي موتور بد کار مي‌کند:
جدا کردن کابل باطري بيش از 15 دقيقه
جدا کردن سوکت هاي ECU بيش از 15 دقيقه
جدا کردن سوکت رله دوبل در خودروهاي غير مولتي‌پلکس و سوکت‌هاي BSM در خوردوهاي مولتي‌پلکس بيش از 15 دقيقه
در چنين حالتي بايد خودرودوباره تجديد حافظه شود. در اين حالت خودرو سکته‌هاي بي‌دليل و نابه‌هنگام نموده و در هنگام تعويض دنده و به خصوص در هنگام معکوس کشيدن راننده احساس مي‌کند که خودرو لحضه‌اي دچار مکث مي‌شود. البته اين در خودرو هاي نو زياد محسوس نيست ولي در هر صورت تجديد حافظه ECU کاملآ مفيد خواهد بود.