درآمدی بر چگونگی عملکرد پرینترهای لیزری

واژه "Inkjet printer" (پرينتر جوهر افشان) واژه اي است که فرآيند کار را به درستي توصيف مي کند. اين گونه پرينترها تصوير را با استفاده از ذرات کوچک جوهر بر روي کاغذ چاپ مي کنند.
از سوي ديگر واژه "Laser Printer" کمي غير عادي تر مي باشد. يک اشعه ليزر- يک اشعه متمرکز نور- چطور مي تواند حروف را بر روي کاغذ چاپ کند و تصاوير را بر روي آن بياورد. در اين مقاله درباره چگونگي عملکرد پرينتر ليزري، بحث خواهيم کرد و مسير چاپ را از حروف موجود در صفحه کامپيوتر تا چاپ آنها بر روي کاغذ دنبال خواهيم کرد. همان طور که بعداً خواهيم فهميد فرآيند چاپ ليزري بر اساس برخي اصول علمي به کار گرفته شده و در يک روش کاملاً ابتکاري انجام مي گردد. آموزش تعميرات ماشينهاي اداري

موارد پايه اي : ا لکتريسيته ساکن
يک اصل اوليه در کار کردن يک پرينتر ليزري الکتريسيته ساکن مي باشد. همان انرژي که سبب مي گردد لباس ها در خشک کن به يکديگر بچسبند. الکتريسيته ساکن يک بار الکتريکي مي باشد که بر روي يک شي عايق بندي شده مثل بالون يا بدن شما تشکيل مي شود. از آنجائيکه اتم هاي داراي بار مخالف به يکديگر متصل مي باشند، اشياء داراي زمينه هاي الکتريسيته ساکن با بار مخالف به يکديگر مي چسبند.
يک پرينتر ليزري از اين پديده به صورت يک نوع "چسب موقتي" استفاده مي کند. جرء اصلي اين سيستم يک photoreceptor مي باشد که معمولاً يک غلطک چرخان يا يک سيلندر مي باشد. اسمبلي غلطک از يک ماده فتوالکتريک تشکيل شده است که توسط فوتون هاي نور تخليه مي شود.

موارد اوليه:
ابتدا غلطک با استفاده از يک سيم کرونا، يعني سيمي که جريان الکتريسيته در آن جريان دارد، داراي بار مثبت مي شود. (برخي پرينترها به جاي سيم کرونا از غلطک باردار استفاده مي کنند، اما اصول کار مشابه است). هنگامي که غلطک مي چرخد، پرينتر يک اشعه ليزر کوچک را بر روي سطح مي تاباند تا بارها را بر روي نقاط خاص تخليه کند. در ا ين روش ليزر حروف و تصاوير را به صورت الگويي از بارهاي الکتريکي، يعني يک تصوير الکتروستاتيک بر روي کاغذ چاپ مي کند. اين سيستم همچنين مي تواند با بارهاي مخالف نيز کار کند به اين ترتيب که تصاوير داراي الکترواستاتيک مثبت بر روي يک پس زمينه با الکترواستاتيک منفي قرار مي گيرد.