خازن الکتروليتي

در حالي که خازن روي بورد است سلکتور مولتي متر را روي بازر قرار دهيد و يک تست بوق انجام دهيد و اگر صداي بوق شنيده شد خازن خراب شده است.محاسبه ظرفيت خازن عدسي از روي عدد درج شده روي آن
در اينجا مشاهده مي شود که روي خازن عدد 103 نوشته شده است که بصورت زير ظرفيت خازن عدسي محاسبه مي شود. دو رقم اول را نوشته و به اندازه عدد سوم صفر جلوي دو عدد اول مي گذاريم و بدين ترتيب ظرفيت خازن بر اساس پيکو فاراد بدست مي آيد. بنابراين ظرفيت اين خازن برابر 10000 پيکو فاراد يا 10 نانو فاراد مي باشد.

اندازه گيري ظرفيت خازن عدسي با مولتي متر
براي بدست آوردن ظرفيت خازن با استفاده از مولتي متر در ابتدا خازن را از مدار خارج کنيد سپس سلکتور آن را روي خازن قرار داده و پراب هاي قرمز و سياه را به دو پايه خازن وصل کنيد و عدد نمايش داده شده توسط مولتي متر را يادداشت کنيد. در اينجا ظرفيت خازن عدسي 103 برابر 10 نانو فاراد مي باشد. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي


خازن الکتروليتي
اين نوع خازن ها معمولا در رنج ميکرو فاراد مي باشند. نام ديگر اين خازن ها خازن شيميايي است. بر خلاف خازن هاي عدسي اين خازن ها داراي پايه مثبت و منفي مي باشند. مقدار واقعي ولتاژ و ظرفيت قابل تحمل خازن روي آن نوشته شده است. خازن هاي الکتريکي در دو نوع خازن هاي آلومنيومي و تانتاليومي ساخته مي شود. يکي از کاربرد هاي فراوان آن در مدار يکسوساز ديودي به عنوان فيلتر مي باشد.