بمب های الکترومغناطیسی

سلاح تازه اي که ساخت آن بسيار ساده و تأثير آن کاملاً گسترده است، نگراني هايي را براي دانشمندان و دولتمردان بوجود آورده است . به نوشته هفته نامه علمي نيوساينتيست اين سلاح مؤثر « بمب الکترو مغناطيسي » نام دارد که اساس و عصاره آنها چيزي نيست جز يک پرتو شديد و آني از موجهاي راديويي يا مايکروويو که قادر است همه مدارهاي الکتريکي را که در سر راهش قرار گيرد ، نابود سازد . در دوراني که بافت و ساخت تمامي جوامع تا حدود بسيار زيادي به دستاوردهاي علمي از نوع الکترونيکي وابسته است و همه امور از تجهيزات بيمارستانها تا شبکه هاي مخابراتي و از رايانه هاي بانکها و مؤسسات بزرگ مالي يا نظامي تا دستگاههاي نظارت و مراقبت ، نحوه کار ماشينها و ادوات صنعتي همگي متکي به ساختارهاي الکترونيک هستند ، کاربرد بمبهاي الکترو مغناطيس مي تواند سبب فلج شدن روند زندگي در مناطق بزرگ مسکوني شود . به اعتقاد برخي کارشناسان به نظر مي رسد کشورهاي پيشرفته پيشاپيش چنين سلاحي را تکميل کرده اند و حتي برخي بر اين باورند که ناتو در جريان جنگ عليه صربستان از اين قبيل بمبها براي تخريب دستگاههاي رادار صربها بهره گرفته است. آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي
توجه به بمب هاي الکترو مغناطيس حدود نيم قرن قبل مطرح شد . متخصصان در آن هنگام به اين نکته توجه کردند که اگر بمبي هسته اي منفجر شود ، امواج الکترومغناطيسي که در اثر انفجار پديد مي آيد تمامي مدارهاي الکترونيک را نابود مي سازد . اما مسئله اين بود که به چه ترتيب بتوان موج انفجار را ايجاد کرد بدون آنکه نياز به انجام يک انفجار هسته اي باشد ؟

دانشمندان مي دانستند که کليد حل اين مسئله در ايجاد پالسهاي ( تپ هاي ) الکتريکي که با عمر بسيار کوتاه و قدرت زياد نهفته است . اگر اينگونه پالسها به درون يک آنتن فرستنده تغذيه شوند ، امواج الکترومغناطيس قدرتمندي در فرکانسهاي ( بسامد ) مختلف از آنتن بيرون مي آيند ، هر چه فرکانس موج بالاتر باشد ، امکان تأثيرگذاري آن بر مدارهاي الکترونيک دستگاهها بيشتر خواهد شد . بزودي اين نکته روشن شد که مناسب ترين امواج الکترومغناطيس براي ساخت بمبهاي الکترومغناطيس امواج با فرکانس در حدود گيگا هرتز است . اين نوع امواج قادرند به درون انواع دستگاههاي الکترونيک نفوذ کنند و آنها را از کار بيندازند . براي توليد امواج با فرکانس گيگاهرتز نياز به توليد پالسهاي الکترونيکي بود که تنها ??? پيکو ثانيه تدوام پيدا کنند . يک شيوه توليد اين نوع پالسها استفاده از دستگاهي به نام « مولد ژنراتور مارکس » بود . اين دستگاه عمدتاً متشکل است از مجموعه بزرگي از خازنها که يکي پس از ديگري تخليه مي شوند و نوعي جريان الکتريکي موجي شکل بوجود مي آورند .

با گذراندن اين جريان از درون مجموعه اي از کليدهاي بسيار سريع مي توان پالسهايي با دوره زماني ??? پيکوثانيه توليد کرد . با عبور دادن اين پالسها از درون يک آنتن ، امواج الکترومغناطيسي بسيار قوي توليد مي شود . مولدهاي مارکس سنگين هستند اما مي توانند پشت سرهم روشن شوند تا يک سلسله پالسهاي قدرتمند را به صورت متوالي توليد کنند . اين نوع مولدها هم اکنون در قلب يک برنامه تحقيقاتي قرار دارند که بوسيله نيروي هوايي آمريکا کانزاس در دست اجراست . هدف اين برنامه جاي دادن مولدهاي مارکس روي هواپيماهاي بدون خلبان يا در درون بمبها و موشکهاست تا از اين طريق نوعي « ميدان مين الکترومغناطيس » براي مقابله با دشمن ايجاد شود . اگر هواپيما يا موشک دشمن از درون اين ميدان مين الکترومغناطيس عبور کند ، بلافاصله نابود خواهد شد . اگر لازم باشد تنها يک انفجار عظيم به انجام رسد ، به دستگاهي نياز است که بتواند يک پالس الکترونيکي بسيار قدرتمند را بوجود آورد ؛ اين کار را مي توان با استفاده از مواد منفجره متعارف نظير « تي . ان . تي » انجام داد . دستگاهي که اين عمل را به انجام مي رساند ، « متراکم کننده شار » نام دارد . در اين دستگاه از انفجار اوليه يک ماده منفجره متعارف براي فشرده کردن يک جريان الکتريکي و ميدان الکترومغناطيسي توليد شده بوسيله آن استفاده مي شود. زماني که اين جريان فشرده شد ، به درون يک آنتن فرستاده مي شود و يک موج الکترومغناطيس بسيار قدرتمند از آنتن بيرون مي آيد . نيوساينتيست مي افزايد : طرح تکميل دستگاههاي متراکم کننده شار از سوي نيروي هوايي آمريکا در ايالت نيو مکزيکو در دست تکميل است . از جمله طرحهايي که براي کاربرد اين دستگاه در نظر گرفته شده ، جاي دادن آنها در بمبهايي است که از هواپيما به پايين پرتاب مي شود و نصب آنها در موشکهاي هوا به هواست . امتياز بزرگ بمبهاي الکترومغناطيس در دو نکته است : نخست آنکه اين بمبها مستقيماً جان انسانها را به خطر نمي اندازد و تنها بر دستگاههاي الکترونيک اثر مي گذارد ؛ و نکته دوم آنکه ساخت آنها بسيار ساده است . بمبهاي الکترومغناطيس در صورتي مي توانند بالاترين خسارت را وارد آورند که فرکانس امواجشان با فرکانس دستگاههايي که به آنها وارد مي شوند يکسان باشد.