آن سوی اسکنر

اسکنر يکي از لوازم جانبي رايانه است که براي انتقال اسناد و تصاوير دنياي حقيقي به درون رايانه و تبديل آنها به صفر و به يک به کار مي رود. اسکنرها انواع مختلفي دارند. متنوع ترين و معمول ترين نوع اسکنر، Flatbed نام دارد که همان اسکنري است که اغلب ديده ايد و همه جا از آن استفاده مي کنند. در اين نوع اسکنر ها ابتدا سند به وسيله يک لامپ گزنون يا يک لامپ CCFL روشن مي شود. در اسکنرهاي قديمي تر از لامپ هاي فلورسنت معمولي استفاده مي شد که از شفافيت تصوير کم مي کرد. پس از اين مرحله، تصوير سند به وسيله يک آينه زاويه دار به يک آينه ديگر منعکس مي شود. بعضي از اسکنرها ? آينه و برخي ديگر ? آينه دارند.آموزش تعمير ماشينهاي اداري

هر يک از اين آينه ها، تقعر کمي دارند که باعث مي شود تصوير منعکس شده در يک سطح کوچک تر متمرکز شود و در نتيجه وضوح تصوير بيشتر شود. آخرين آينه، تصوير را به يک لنز منعکس مي کند. لنز تصوير را از طريق يکسري فيلتر که کارشان جدا کردن ? رنگ قرمز، آبي و سبز به کار رفته در تصوير است روي CCD متمرکز مي کند. CCD مهم ترين قسمت يک اسکنر و رايج ترين فناوري براي دريافت تصوير در اسکنرهاست. اصولاً هر اسکنري بايد بتواند به نحوي تصوير را به سيگنال الکتريکي تبديل کند CCD اين کار را انجام مي دهد. CCD يک آرايه از ديودهاي نوري است که فوتون ها (نور) را به الکترون ها (بارالکتريکي) تبديل مي کند. اين ديودها که Photo site ناميده مي شوند، به نور حساس هستند. هرچه نوري که به يک ديود مي تابد، روشن تر باشد، بار الکتريکي که در آن مکان جمع مي شود نيز بيشتر خواهد بود. به اين ترتيب، رنگ هاي مختلف تصوير، بسته به شدت روشنايي که دارند، از طريق ديودهاي CCD به ولتاژالکتريکي تبديل مي شوند.

کل مکانيسم بيان شده شامل آينه ها، لنز، فيلتر و CCD، هد اسکن کننده تصوير را مي سازند. اين هد که به آرامي روي سند حرکت مي کند به وسيله يک تسمه به يک موتور پله اي متصل است که هد را به جلو مي برد، هد اسکن کننده از يک طرف نيز به يک ميله متصل است که از ايجاد انحراف يا لغزش در مسير هد، هنگام خواندن سند جلوگيري مي کند. تنظيمات دقيق اجزاي مختلف هد، به مدل اسکنر بستگي دارد، اما اصول آن در تمام اسکنرها مشابه است، البته به جز اين فناوري، فناوري هاي ديگري نيز براي ساخت اسکنر وجود دارد، اما فناوري غالب، همان است که بيان شد. اسکنرها از نظر شفافيت و وضوح تصوير با هم تفاوت دارند.

اين مساله به تعداد سنسورها در هر سطر آرايه CCD، دقت موتور پله اي، کيفيت لنز و نيز ميزان روشنايي منبع نور بستگي دارد. بديهي است که يک لامپ گزنون با روشنايي زياد به همراه يک لنز با کيفيت بالا، نسبت به يک لامپ فلورسنت معمولي با يک لنز معمولي و ساده تصويري باکيفيت بسيار بالاتر ايجاد خواهد کرد. پس از عمليات اسکن، تصوير به رايانه منتقل مي شود.
منبع: افتابير