آموزش تعمیر دستگاه کپی

آشنايي با اجزاي الکترونيکي
حرکت و کنترل تمامي قسمتهاي مکانيکي در دستگاه فتوکپي توسط سيستم الکترونيکي انجام مي شود . اجزار الکترونيکي دستگاه فتوکپي شامل چندين قسمت اصلي مي باشند .

بردهاي الکترونيکي (Elecronic Boards)
بردهاي الکترونيکي دو کار مهم انجام ميدهند .

1-کنترل قطعه و يا قسمتي از دستگاه
2-تغذيه ولتاژ دهي قطعه و يا قسمتي از دستگاه
هر قسمت يا يونيت در دستگاه کپي ممکن است توسط يک برد الکترونيکي کنترل شود ولي ما به مهمترين اين بردها که در دستگاه نقش اصلي به عهده دارند .مي پردازيم که عبارتند از :
برد اصلي برد(Main Board)
برد تغذيه و ولتاژ (High voltag board)‌
که دو نوع مي باشد :
Ac board
Dc board

بردهاي ولتاژ و ديگر بردها که هر کدام بر حسب محل استقرار خود عملکردهاي متفاوت دارند .

سنورها و سوئيچ ها (Switch and Sensor)
سنسورها و سوئيچ ها حس گرهايي الکتريکي هستند که بر حسب اعمالي که در دستگاه انجام مي شود اطلاعات خبري را به بردهاي الکترونيکي دستگاه مي رسانند . و آنها نيز در قبال آن برنامه از پيش تعيين شده اي را اجرا مي کنند . سنسورها در قسمت هاي مختلف دستگاه وجود دارند و هر کدام وظيفه خاصي را انجام مي دهند .

موتورهاي الکتريکي (Electronic Motors)
کليه حرکت قسمت ها و يونيت ها در دستگاه فتوکپي توسط موتورهاي الکتريکي انجام مي شوند و همگي يک فاز بوده بر دو نوع ذغال دار و بدون زغال تقسيم مي شوند .
کلاچ ها و سلونوئيدها جز قطعات الکترومکانيکي مي باشند و يا يک جريان الکتريکي فعال شده و يک حرکت مکانيکي را اجرا مي نمايند اين قطعات به علت نوع عملکردشان در قسمت تغذيه کاغذ توضيح داده خواهند شد . اين مطلب مي تواند نکاتي در مورد آموزش تعميرات فتوکپي ارائه دهد.