تعمیرات نمایشگر تلویزیون

صفحه تلويزيون از رشته سيمهاي موازي تشكيل شده است كه به صورت عمودي در پشت صفحه نمايش فسفري قرار مي گيرد. در اين نوع (CRT)ها فاصله بين شيارها مئشخصه‌هاي پوشش شياردار را تعريف مي كند اين نوع طراحي در CRT تك رنگ استفاده نمي شود زيرا رنگ تمام فسفرهاي موجود بر روي صفحه يكسان است. همگرايي حركت هر سه پرتوي الكتروني بر روي صفحه نمايش به صورت همزمان صورت مي گيرد همگرايي پرتوهاي مزبور بر روي سوراخهاي پوشش مشبك صورت مي پذيرد خلوص رنگ در تصوير ايجاد شده بر روي صفحه نمايش به ميزان زيادي بره همگرايي باعث سايه هاي رنگي در تصوير خواهد شد. عدم همگرايي د رمركز صفحه معمولاً نبايد از 45% ميلي متر بيشتر باشد ميزان معمول اين خطا در كل صفحه نمايش در حدود 65% ميلي متر است. اعداد بزرگتر نشنان دهنده ضعف بيشتر در همگرايي است. امواج بشكه اي و بالشتكي سطح جلويي بيشتر لامپ هاي اشعه كاتدي محدب است اما تصاوير كاملاً مسطحيم باشند. وقتي تصويري مربعي بر روي صفحهاي منحني شكل تشكبل شود اعواج ايجاد خواهدشد. اگر كناره هاي تصوير رو به خارج انحنا پيدا كنند يعني محدب شوند تصوير حالت شبكه اي پيدا مي كند. ساير خطوط تصوير ممكن است از انحناي خطوط كناري پيروي كنند.ميزان انحراف نبايد از 3-2 ميلي متر بيشتر باشد پويش افقي و پويش عمودي مفهوم پويش: براي درک مفهوم پويش بايد بدانيد که تصاوير در مونيتورها به چه ترتيب ظاهر مي شوند. تصاوير مونيتورها در مونيتورها به چه ترتيب ظاهر مي شوند.تصاوير مونيتورها در واقع به صورت خطوط افقي پيکسل ها تشکيل مي شوند که از گوشه فوقاني وچپ تصوير شروع شده اند. با حرکت پرتو الکتروني در طول هر خط هر يک از پيکسل ها با شدت متفاوتي تحريک مي شوند شدت مزبور به داده هاي موجود در ram ويدوئي مربوطه بستگي دارد که بر روي برد آداپتور ويدوئي قرار گرفته است. با کامل شدن هر خط پرتو الکتروني خاموش خواهد شد. سپس پرتو الکتروني به ابتداي خط افقي بعدي هدايت مي شود، در اينحالت مي توان خط افقي جديدي را ترسيم کرد. اين روند تا ترسيم تمام خطوط افقي ادامه مي يابد به اين ترتيب پرتو الکتروني به گوشه پايين و راست تصوير خواهد رسيد با کامل شدن تصوير پرتو الکتروني بار ديگر خاموش خواهد شد . پهناي باند ساده ترين تعريف پهناي باند عبارت است از: حداکثر سرعت نگارش پيکسل ها بر روي مونيتور.پهناي باند براي نمايشگرهاي VGA در حدود 30 مگاهرتز است. تموج سرزنش و انحراف هدايت پرتوهاي الکتروني در سرتاسر صفحه نمايش از طريق ايجاد ميدان مغناطيسي متغيير صورت مي پذيرد ميدان مغناطيسي توسط سيم پيچهاي انحراف افقي و انحراف عمدي ايجاد مي شود که از يکديگر مجزا بود. و بروي ؟ CRT قرار دارند. در حالت ايده ال ميزان انحراف پرتو الکتروني در هر بار عبور از صفحه نمايش بايد مساوي باشد به اين ترتيب تصويري با ثبات بسيار زياد ايجاد خواهد شد اما در دنياي واقعي در هر لحظه تغييرات بسيار کوچکي در محل تصوير ايجاد مي شود. اگر چنين تغييراتي در کمتر از 15 ثانيه ايجاد شود به آن لرزش گويند تموج در واقع نوعي تغيير محل تصوير يا اجزاي آن مي باشد تموج در واقع نوعي تغيير محل تصوير يا اجزاي آن مي باشد که دوره تناوب آن از 30 ثانيه بيشتر باشد. به جابجايي تصوير با سرعت معادل يک بار در دقيقه با کمتر نيز انحراف مي گويند. روشنايي وقتي پرتو الکتروني به فسفر برخورد مي کند نور ايجاد مي شود روشنايي در واقع ميزان نور ايجاد شده در هنگام تشکيل تصوير کامل مي باشد روشنايي قابل مشاهده توسط بيشتر مونيتورها 60-50 (FTM) (Foot Lumens) مي باشد اين مقدار به ولوم تنظيم روشنايي و نيز تعداد نقاط سفيد موجود در تصوير بستگي دارد هر چه اين عدد بيشتر باشد نشان دهنده روشنايي بيشتر تصوير بوده و هر چه اين عدد کمتر باشد تاريک تر بودن تصوير مونيتور را مي رساند تنظيم وسط وقتي پتانسيومترهاي کنترل تنظيم وسط افقي و عمودي در وسط قرار دارند تصوير بايد در مرکز نمايشگر قرار گيرد مشخصه هاي تنظيم وسط نشان مي دهد که مرکز تصوير چقدر به مرکز صفحه نمايش نزديک مي باشد. سيگنال ويدوئي اين مشخصه دامنه و ساير خصوصيات سيگنال ويدوئي آنالوگ در کانال ورودي را نشان مي دهد. سيستم ويديوئي کامپيوترهاي شخصي از دو بخش تشکيل شده است برد آداپتور و خود مونيتور. اداپتور ويدوئي در واقع بخش اصلي سيستم ويدوئي را تشکيل مي دهد. دستورها و داده هاي ويدوئي کامپيوتر از طريق گذرگاه توسعه مربوطه به اداپتور انتقال مي يابند برد گرافيکي دادهاي بدست آمده را به تصاوير گرفايکي تبديل کرده و آن را در حافظه ويدويي موجود در کارت گرافيکي ذخيره مي کند. اين حافظه RAM ويدوئي يا VRAM ناميده مي شود. سپس برد ويدويي تصوير گرافيکي را به صورت سلسله پالس هاي همزماني مترادف با حالت ويدوئي مورد استفاده ترجمه مي کند. مثلا EGA و VGA دو نوع سيگنال ويدوئي وجود دارد سيگنال ويدوئي TTL و سيگنال ويدوئي آنالوگ . در مونيتور TTL سيگنال رنگ به صورت سطوح منطقي ارائه مي شود يعني مجموعه اي از سطوح منطقي (1و0) مونيتور تک رنگ TTL فقط از يک يا دو خط سيگنال استفاده مي شود يکي از خطوط روشن يا خاموش بودن پيکسل و ديگري شدت نور آن را کنترل مي کند در نتيجه مي توان فسفرهاي رنگي را بدو شدت نور مختلف روشن کرد. مدار راه انداز ويدئو عمل مدار راه انداز ايناست که شدت پرتو الکتروني را کنترل مي کند اين مدار بايد بتواند سيگنال ويدئو ورودي را به قدري تقويت کند که براي راه اندازه شبکه کنترل ويدئو در CRT مناسب باشد در مورد م ونيتورهاي تک رنگي که از ورود سيگنال TTLاستفاده مي کنند. مدار راه انداز ويدئو فقط بايد بتواند پرتو الکتروني را قطع و وصل کند ولي در مورد مونيتورهاي که با دو ورودي سيگنال TTL کار مي کنند يکي از خطوط جريان الکترونها را قطع و وصل کند يکي از خطوط جريان الکترونها را قطع و وصل مي کند و ديگري شدت آن را کم و زياد مي کند وجود ورودي دوم براي کنترل شدت روشنايي تنوع تصاوير نمايشگر را کمي افزايش مي دهد. در مورد مونيتورهاي رنگي که سه سيگنال ويدوئي آنالوگ دريافت مي کنند سه مدار راه اندازه مجزا مورد نياز است. در حالي که قابليت روشن و خاموش کردن پرتو الکتروني براي مونيتورهاي تک رنگي کافي است. مونيتورهاي رنگي بايد بتوانند سيگنالهاي آنالوگ نسبتا ضعيف که تغييرات سريعي دارند را کنترل کنند. مدار مولد ولتاژ بالا ولتاژ ايجاد شده توسط منبع تغذيه مونيتور نسبتا پايين است در نتيجه اختلاف پتانسيل بسيار زيادي که براي تحريک CRT لازم است را نمي توان از منبع تغذيه بدست آورد. براي اين کار پالس هاي فرکانس بالا و تقويت شده اي که توسط طبقه خروجي افقي تامين مي شوند به سيم پيچ اوليه قطعه اي اعمال مي شود که ترانسفورمر برگشت ناميده مي شود اين قطعه قسمت اصلي سيستم ولتاژ بالا در مونيتور را تشکيل مي دهد. در هر ترانسفور برگشت سه سيم پيچ ثانويه وجود دارد ثانويه پاييني نوعي سيم پيچ پايين آورنده ولتاژ است که سيگنال AC با اختلاف پتانسيل کم را ايجاد مي کند اين ولتاژ براي گرم کردن کاتد CRT مورد استفاده قرار مي گيرد که حدود (15-2/6) ولت است سيم پيچ وسطي ولتاژي AC با اختلاف پتانسيل در حدود 150 ول ايجاد کرد. که براي مدار کنترل روشنايي CET استفاده مي شود. حياتي ترين سيم پيچ ثانويه: سيم پيچي است که در بالا قرار گرفته افقي را بسته به نياز تا حد 30-15 کيلووات افزايش مي دهد. ديودهاي سيم ولتاژ بالا با سيم پيچ سري شده اند تا اين ولتاژ بالاي AC را ک کرده و به ولتاژ DC تبديل نمايد. منبع تغذيه مسلما اساس کار مونيتورهاي رنگي بر عملکرد منبع تغذيه استوار است در اين طبقه ولتاژ AC متداول برق شهر به ولتاژهاي DC پاينتري تبديل مي شود منبع تغذيه معمولا ولتاژهاي 3/6 +12 20+80+ و 135+ ولت را ارائه مي کند. آداپتورهاي ويدئويي بافر فريم قديمترين و پايه اي ترين آداپتور ويدئوئي مي باشد داده هاي تصويري در هر لحظه به صورت يک فريم در حافظه ويدئويي بارگذاري شده و يا از آن خوانده مي شود. قسمت اصلي بافر فريم را آي سي کنترل گر نمايشگر تشکيل مي دهد که مدار مجتمع نسبتا پيچيده اي به شمار مي آيد که آن را کنترلگر لامپ اشعه کاتدي يا CRTc مي نامند. CRTc محتويات RAM ويدوئي را خوانده و آن را براي مراحل بعدي پردازش انتقال مي دهد. متن و گرافيک آداپتورهاي ويدوئي در دو حالت مختلف کار مي کنند. حالت متن: کاراکتر که بر روي صفحه نمايش نقش مي بندد با کمک ROM مخصوص کاراکتر مولد کاراکتر و ثبات انتقالي ايجاد مي شود اهکي موجود را در خود جاي داده است که حروف اعداد اعراب و نقطه گذاري را شامل مي شود. مدار ايجاد کننده کاراکتر دادهاي موجود در ROM را به صورت رديفهايي از بيتها تبديل مي کند. سپس مدار مزبور بيتهاي ايجاد شده را به نوعي ثبات انتقال منتقل مي کند و اين ثبات انتقالي جرياني از بيتها را برقرار مي کند. مولد سيگنال مسئول تبديل سلسله بيتهاي دريافتي از ثبات انتقالي به سيگنالهاي ويدئو مي باشد اين سيگنالها هستند که مونيتور را راه اندازي مي کنند. حالت گرافيك : در اين حالت RAM ويدئويي به جاي نگهداري اطلاعات به جاي نگهداري اطلاعات مربوط به كاراكترهاي اسكي داده هاي مربوط به سايه خاكستري هر پيكسل را نگهداري مي كند. در نتيجه ROM مخصوص كاراكتر و مدار مولد كاراكتر و مدار مولد كاراكتر كه در حالت متن مورد استفاده قرار مي گرفت از مسير خارج مي شود. داده هاي مربوط به پيكسلها توسط CRTC از RAM ويدئويي گرفته شده و بدون تغيير از مدار مولد كاراكتر عبور مي كنند. سپس مستقيماَ به ثببات انتقالي و مدار مولد سيگنال ارسال مي شوند. BIOS ويدئويي يا ROMBIOS هنگام تغيير از حالت متن به حالت گرافيكي بايد يك سري دستورهاي اساسي در كنترل گر نمايش گر تغيير كند. از آنجا كه دستورهاي مورد نياز براي پيكربندي CRTC به طراحي آن بستكي دارد. براي اين دستورهاي نرم افزاري نمي توان به نرم افزار موجود در BIOS كامپيوتر متكي بود. BIOS موجود در برد اصلي همگام با BIOS ويدئويي كار مي كند. سخت افزارهاي نمايشگر ويدئويي در اولين روزهايي كه كامپيوترهاي شخصي ارائه شدند كاربران تنها مي توانند حالت گرافيكي تك رنگي و رنگي را انتخاب كنند، زيرا تمام آداپتورهاي ويدئويي حالت متن را پشتيباني مي كنند اما در سالهاي بعد رشد توليد آداپتورهاي ويدئويي به ميزان زيادي رشد كرد و افزايش يافت. آداپتور نمايش تك رنگ MDA قديمي ترين آداپتور قابل دسترسي در كامپيوترهاي شخصي است كه در سال 1918 توليد شد و فقط براي حالت متن طراحي شده بو.د و نمي توانست تصاوير گرافيكي را نمايش دهد. اما به علت قيمت نسبتاَ پاييني كه داشت و نيز قابليت نمايش متن با كيفيت خوب و نيز مجهز بودن به در گاه چاپگر محبوبيت زيادي پيدا كرد. CGA : آداپتور گرافيك رنگي CGA اولين كارتي بود كه حالت متن و رنگي را براي كامپيوترهاي شخصي ارائه كرد. توليد آن نيز در سال 1981 بود. تفكيك پذيري آن بسيار پائين و در حدود 200×160 پيكسل بود و تعداد رنگهاي قابل ارائه به 16 رنگ محدود مي شد. رابطه تفكيك پذيري و تعداد رنگهاي قابل نمايش از اهميت زيادي برخوردار است. نمونه بعدي EGA در سال 1984 بود. يكي از جذابيتهاي اين نمونه سازگاري با نسلهاي پيشين خود بود. برد ويدئويي EGA مي توانست حالتهاي CGA و MDA را براي مونيتورهاي مربوطه شبه سازي كند. آداپتور گرافيكي پيشرفته (EGA) به علت حالتهاي ويدئويي 16×200×320 و 16×200×640 و 16×350×640 معروف شد. براي اين برد حافظه 128كيلوبايت احتياج بود. PGA : آداپتور گرافيكي حرفه اي 1984 معرفي شد. افزايش قابليتهاي تصوير تا حد 256×480×640 توسط اين سيستم ارائه شد چرخش سه بعدي و عملكرد برش گرافيكي به صورت تابعي سخت افزاري به آن اضافه شده بود. MCGA : علاوه بر پشتيباني تمام حالتهاي ويدئويي CGA حالت ويدئويي ديگري با قابليت 256×200×320 را ارائه مي كند كه براي بازيهاي كامپيوتري ايده آل به شمار مي آيد. MCGA اولين آداپتوري بود كه از سيگنال آنالوگ استفاده كرد. UGA : در سال 1987 توليد و همزمان با MCGA معرفي شد. UGA مي توانست تمام حالتهاي ويدئويي MCGA را كنترل كند. استفاده از سيگنال آنالوگ به UGA امكان داد كه هر لحظه 16رنگ از 262144 رنگ ممكن را نمايش دهد. SVGA : با اين كه UGA به عنوان استاندارد بالفعل كارتهاي گرافيكي در كامپيوترهاي شخصي درآمده است اما كاربران نياز شديدي به خارج شدن از محدوديت 16×480×640 دارند. در سال 1990 نسل جديدي از كارتهاي SGA يا SVGA به بازار آمد اما متاسفانه در ساخت SVGA استانداردي وجود نداشت. امروزه بسياري از بردهاي SVGA عملكرد ويدئويي بسيار عالي را ارائه مي كنند.  اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات تلويزيون ارائه مي دهد

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ