مبانی چاپگرهای لیزری

استفاده از الکتريسيته ساکن در تکنولوژي چاپگرهاي ليزري، يکي از اصول مهم و اوليه است . الکتريسيته ساکن يک شارژ الکتريکي است که توسط اشياء عايق ايجاد مي گردد. بدن انسان نمونه اي در اين زمينه بوده که مي تواند باعث ايجاد الکتريسيته ساکن گردد. انرژي حاصل از الکتريسيته ساکن باعث ايجاد چسبندگي بين اشياء مي گردد. آموزش تعميرات پرينتر

چاپگر ليزري از پديده فوق بعنوان يک نوع " چسب موقت " استفاده مي نمايد. هسته اساسي سيستم فوق ، دستگاهي با نام " نورپذير" (Photoreceptor) است . ماهيت فيزيکي دستگاه فوق ، يک استوانه و يا يک سيلندر است. دستگاه فوق از مواد هادي نور تشکيل شده که توسط کوانتوم نور تخليه مي گردند. در ابتدا ، استوانه يک شارژ مثبت را از طريق يک سيم حامل جريان الکتريکي (Corona Wire) ، پيدا مي کند . همزمان با چرخش استوانه ، چاپگر يک پرتو نور ليزري نازک را بر سطح استوانه بمنظور تخليه الکتريکي بخش مربوطه ، مي تاباند. در ادامه ليزر حروف و تصاير را بر سطح استوانه خواهد نوشت .( يک الگو از شارژ الکتريکي ) . سيستم فوق مي تواند با شارژ معکوس هم کار نمايد، در اين حالت يک شارژ الکترواستاتيک مثبت بر روي يک شارژ منفي بعنوان زمينه در نظر گرفته خواهد شد.

پس از عملکرد الگوي موردنظر ، چاپگر سطح استوانه را با گرد جوهر ( پودر مشکي رنگ با کيفيت مناسب ) شارژ شده مثبت، مي پوشاند. با توجه با اينکه پودر فوق داراي شارژ مثبت است ، تونر به ناحيه تخليه شده استوانه ( بار منفي ) چسبانده مي گردد.( در اين حالت شارژ زمينه مثبت نخواهد شد ) . عمليات فوق مشابه نوشتن بر روي سودا و چسباندن آن بر روي سطح مورد نظر است .

پس از چسباندن پودر مورد نظر ، استوانه حول يک کاغذ مي چرخد .قبل از اينکه کاغذ زير استوانه قرار بگيرد ، يک شارژ منفي توسط سيم انتقالي Corona به آن داده مي شود. شارژ فوق بمراتب قويتر از شارژ منفي الکترواستاتيک مربوط به تصوير بوده و کاغذ قادر به رها کردن پودر مربوطه خواهد بود.

همزمان با حرکت کاغذ (با سرعت معادل استوانه) بر روي کاغذ تصوير مربوطه درج خواهد شد. بمنظور ممانعت از چسبيدن کاغذ به استوانه ، بلافاصله پس از درج تصويرعمليات تخليه شارژ توسط يک سيم Detac Corona انجام خواهد شد.

درنهايت ، چاپگر کاغذ را از بين يک Fuser ( يک زوج غلتک گرم ) عبور داده مي شود. در حين انجام فرآيند فوق، گردجوهر پاشيده شده در کاغذ تنيده مي گردد. غلتک ها باعث حرکت کاغذ به سمت سيني خروجي خواهند شد. Fuser باعث گرم شدن کاغذ نيز خواهد شد بهمين دليل زمانيکه کاغذ از چاپگر خارج مي گردد ، داغ است . چه عاملي باعث مي شود که کاغذ سوزانده نگردد؟ مهمترين عامل سرعت است . سرعت حرکت کاغذ توسط غلتک ها به گونه اي خواهد بود که باعث عدم سوختگي کاغذ خواهد شد.

پس از ريختن پودر بر روي کاغذ ، سطح استوانه تحت تاثير يک لامپ تخليه قرار مي گيرد. اين لامپ روشن تمام سطح " نور پذير" استوانه را تحت تاثير قرار داده و تصاوير الکتريکي را پاک خواهد کرد. در ادامه سطح استوانه توسط سيم شارژCorna تحت تاثير شارژ مثبت قرار مي گيرد.

? کنترل کننده:
قبل از انجام هر گونه عمليات توسط چاپگر ليزري ، مي بايست صفحه حاوي داده در اختيار آن قرار گرفته و در ادامه در رابطه با نحوه ايجاد خروجي مورد نظر تصميم گيري مي گردد. عمليات فوق بر عهده کنترل کننده چاپگر خواهد بود. کنترل کننده چاپگر بعنوان برد اصلي چاپگر ليزري ايفاي وظيفه مي نمايد. کنترل کننده فوق از طريق يک پورت ارتباطي نظير : پورت موازي و يا پورت USB با کامپيوتر ارتباط برقرار مي نمايد. در صورتيکه چاپگر به چندين کامپيوتر متصل باشد ، کاربران متفاوت قادر به ارسال درخواست هاي چاپ خود خواهند بود. در اين حالت کنترل کننده ، هر يک از درخواست هاي واصله را بصورت جداگانه پردازش خواهد کرد. شکل زير پورت هاي متفاوت يک چاپگر ليزري را نشان مي دهد.

به منظور گفتمان بين کنترل کننده و کامپيوتر ، مي بايست آنها با يک زبان مشترک صحبت نمايند. در چاپگرهاي اوليه ، کامپيوتر يک نوع فايل متني خاص را بهمراه مجموعه اي از کدهاي اطلاعاتي براي چاپگر ارسال مي کرد. با توجه به ماهيت چاپگرهاي اوليه و محدوديت فونت هاي موجود ، روش فوق بخوبي تامين کننده نيازهاي اطلاعاتي چاپگر بود. امروزه از صدها نوع فونت استفاده مي گردد.بدين منظور لازم است که اطلاعات مورد نياز چاپگر با استفاده از يک زبان پيشرفته در اختيار آن گذاشته شود.

متداولترين زبانهاي موجود در اين زمينه زبان PCL)Printer Command Language) مربوط به شرکت هيولت پاکارد و " پوست اسکريپت " مربوط به Adobe است . زبانهاي فوق براي تشريح صفحه از يک نوع بردار استفاده مي نمايند. بردار فوق مقادير رياضي از اشکال Geometric مي باشند. ( بصورت مجموعه اي از نقاط نخواهد بود ) چاپگر بردار را اخذ و در ادامه آن را به يک صفحه Bitmap تبديل مي نمايد.

برخي از چاپگرها از يک دستگاه اينترفيش گرافيکي GDI)Graphical device interface) در عوض PCL استناندارد، استفاده مي نمايند. درسيستم فوق ، کامپيوتر بردار مربوط به نقاط را خود ايجاد مي نمايد، بدين ترتيب کنترل کننده پردازشي در اين زمينه را انجام نداده و صرفا" دستورالعمل هاي نقاط را براي ليزر ارسال مي نمايد. در اغلب چاپگرهاي ليزري ، کنترل کننده مي بايست عمليات مربوط به سازماندهي داده هاي دريافتي از کامپيوتر را خود انجام دهد. اطلاعات فوق شامل : دستورات مربوط به نوع عمليات ، نوع کاغذ ، نحوه برخورد با فونت ها و ... است .

کنترل کننده بمنظور انجام عمليات مربوطه بطرز صحيح مي بايست اطلاعات فوق را با اولويت درست دريافت نمايد.

پس از سازماندهي داده ها ، کنترل کننده عمليات آماده سازي صفحه را آغاز خواهد کرد. تنظيم حاشيه ها ي متن ، سازماندهي کلمات و استقرار تصاوير مورد نظر و ... را انجام داده و ماحصل عمليات فوق ايجاد برداري حاوي نقاط متفاوت است . چاپگر بمنظور چاپ يک صفحه به اطلاعات فوق نياز خواهد داشت .

در اکثر چاپگرهاي ليزري ، کنترل کننده قادر به ذخيره درخواست هاي مربوط به چاپ در حافظه اختصاصي خود است . با استفاده از ويژگي فوق ، کنترل کننده قادر به استقرار چندين کار در حافظه مي باشد ( ايجاد يک صف از کارها ) . پس از استقرار هر درخواست چاپ در حافظه اختصاصي ، امکان چاپ آنها در زمان مربوطه فراهم خواهد شد. در موارديکه از يک سند مي بايست چندين نسخه چاپ گردد ، داده هاي مربوطه صرفا يک بار براي چاپگر ارسال و بدين طريق در زمان صرفه جوئي خواهد شد.
منبع: سرزمين دانلود