چاپگرهای حرارتی

کاغذ اين چاپگر هاي مخصوص مي باشد. بر روي همه اين چاپگرها سوزنهايي وجود دارد. با گرم شدن سوزنها تغييرات شيميايي روي کاغذ که جنس مخصوصي دارند حاصل مي شود. نگهداري کاغذ اين چاپگر هاي مشکل است زيرا در اثر گرما يا زمانهاي طولاني رنگ کاغذ هاي عوض مي شود و شايد علائم و اعداد چاپ شده ديگر قابل رويت نباشند. آموزش تعميرات پرينتر
چاپگرهاي ليزري
طرز کار اين چاپگر هاي مانند دستگاه فتوکپي است. در ابتدا کاغذ توسط نور ليزر که با سرعت روشن و خاموش مي شود انرژي داده مي شود حال به نسبت انرژي هاي قرار گرفته روي کاغذ پودر يا مايع در آنجا قرار مي گيرد و در نهايت تصوير نهايي بر روي کاغذ پديد مي آيد.
اين چاپگر هاي بدليل کيفيت بالا و قيمت مناسب و طرز استفاده ساده از بهترين چاپگرها به شمار مي رود.ويژگي ها ي مهم يک چاپگر
از مهمترين ويژگي هاي مرتبط با چاپگر ، مي توان بهموارد زير اشاره نمود :

سرعت: افزايش سرعت چاپگرها يکي از مهمترينعوامل حضور موفقيت آميز در صحنه رقابت تجاري بين توليد کنندگان است . تعداد صفحاتيرا که يک چاپگر مي تواند در واحد زمان( دقيقه ) چاپ نمايد ، همواره مورد نظر توليدکنندگان بمنظور افزايش توان رقابتي محصولات توليدي خود و پاسخگوئي به نياز متقاضيانمي باشد. سرعتي که توليدکنندگان بر روي آن متمرکز و آن را بعنوان يکي از شاخص هايچاپگرهاي توليدي خود عنوان مي نمايند ، صرفا" به چاپ اسناد متني ساده و يا سرعت چاپدر حالت پيش نويس ، مربوط مي گردد( مدت زمان ارسال اطلاعات از کامپيوتر براي چاپگردر محاسبات اعلام شده ، لحاظ نمي گردد ) . سرعت اعلام شده توسط توليد کنندگان با آنچيزي که در عمل محقق مي گردد ، در برخي حالات دو و يا سه مرتبه (در بعضي موارد بيشاز دو و يا سه مرتبه ) بيشتر بوده و عملا" در زمان چاپ به محدوده و ميزان اعلام شدهنمي رسد.مثلا" در بررسي انجام شده بر روي تعدادي از چاپگرهاي جوهر افشان که توليدکنندگان سرعت آنان را در حالت چاپ متن ، بين 2 / 5 تا 21 صفحه در دقيقه(ppm ) اعلامکرده بودند ، در عمل سرعت بين 9 / 1 تا 2 / 7 صفحه در دقيقه ، محقق شده است . دروضعيتي مشابه در موارديکه توليد کنندگان سرعت چاپ تصاوير را بين 2 / 2 تا 15 صفحهدر دقيقه عنوان نموده بودند درعمل وبا توجه به تست هاي انجام شده،محدوده فوق به 5 / 0 تا 5 /1 تنزل پيدا کرده بود. وضعيت فوق مختص چاپگرهاي جوهر افشان نبوده و دررابطه با چاپگرهاي ليزري تک رنگ و رنگي نيز صدق مي کند.در بررسي انجام شده بر رويتعدادي از چاپگرهاي ليزري تک رنگ ، سرعت بين 10 تا 18 صفحه در دقيقه در عمل برايچاپ متن ، محقق شده است . سرعت فوق ، بين يک تا سه مرتبه کمتر از تعداد صفحاتي استکه توسط توليد کنندگان اعلام مي شود وضعيت فوق در چاپگرهاي ليزر رنگي و در هنگامچاپ تصاوير بدتر نيز مي شود . مثلا" در چاپگرهاي ليزري رنگي سرعت چاپ تصاوير بين 1تا 3 صفحه در دقيقه بوده و اين ميزان 8 مرتبه کمتر از آن چيزي است که توليد کنندگاندر آگهي هاي تبليغاتي خود اعلام مي نمايند .