عيب يابي مانیتورها

عيب يابي CRT دراين بخش كمي به روشهاي عيب يابي CRT اشاره مي شود:
1. تصويرصفحه نمايش كم نور و ياكاملاً تاريك است.
2. نقاط سياه كم نور و ياباسفيدي بيش ازحددرتصويروجوددارد.
3. مونيتور رنگها را به خوبي نشان نداده ويا تغييرات درجه خاكستري غيرخطي شده است.
4. روشنايي تصويربيش ازحد معمول است.

عيب يابي آدايتورهاي ويدئوئي
1. كامپيوترروشن است ولي چيزي نشان داده نمي شود.
2. تصوير موجوددرصفحه نمايش مي غلطد.
3. هنگام راه اندازي اوليه سيستم پيغام خطايي ميتني برپيكريندي غيرمعتبر درسيستم ظاهر مي شود.
4. صفحه نمايش بهم ريخته وياكلاًسيستم درحالت قفل شده قرار مي گيرد.

عيب يابي منبع تغذيه
1. مونيتورگاهي كارمي كند و گاهي كارنمي كند.
2. فيوزاصلي ولتاژ AC سوخته و با جايگزين كردن آن فيوزجديد نيز مي سوزد.
3. وقتي منبع تغذيه سردباشدفيوزاصلي مي سوزد.
هشدارها،موارد احتياط و عوامل انساني

ولتاژهاي AC
تماس با سيستم فازموجود درهر يك ازپريزهاي خانه ويا اتصالات آن بسيارخطرناك است. بااين كه مونيتوربي خطربه نظرمي رسد ولي احتمال شوك الكتريكي همواره وجوددارد. دستگاههاي خانگي بااختلاف پتانسيل 120 ولت وفركانس 60 هرتز كارمي كنندبعضي ازكشورهاي اروپايي از 240 ولت AC وفركانس 50 هرتزاستفاده مي كنند وقتي چنين ولتاژي ازقسمتي ازبدن شخص عبوركندجرياني برقرارمي شودكه براي متوقف كردن ضربان قلب كافي است. كه براي ايست قلبي جرياني معادل 100 ميلي آمپركافي است وجريان قابل عبورازفيوزهاي مونيتور2-1آمپراست.

ايمني مقابل پرتوي X
وقتي كه الكتروني باسرعت زياددرحال حركت است به ذره فسفر اصابت مي كندمقداري پرتوي Xآزادمي شودصفحه CRT دراصل مقدارزيادي پرتوي X پخش مي كند. اززمان تلويزيونهاي اوليه مقداري سرب به تركيب شيشه CRT اضافه شده است تا ازپراكنده شدن پرتوي Xجلوگيري كند. اين حفاظت تازماني موثراست كه ولتاژآن بالا نرفته باشددرغيراين صورت ولتاژ آند كه بيش ازحدبالا رفته سرب شيشه را مي سوزاند وپرتو X خارج مي شود كه باعث بروزسرطان ومشكلات بهداشتي همراه مي شود.
همانطوركه گفته شد مونيتورهاي معمولي براساس CRT كارمي كنند ولي نمايشگرهاي مسطح كه دوگونه هستند نمايشگرهاي كريستال مايع(LCD)ونمايشگرهاي پلاسماي گازي GPD

سازماندهي پيكسل

تصوير ايجاد شده در نمايشگرهاي مسطح مانند نمايشگرمبتي بر CRT به صورت يكپارچه نمي باشد بلكه ازآرايه اي ازاجزاي منفرد تصويري (پيكسل ها)مي باشندكه تصويرراتشكيل مي دهند. پيكسل ها به صورت ماتريسي ازسطرها وستونها چيده شده اند هر پيكسل يكي ازمحلهاي موجوددرحافظه ويدئوئي دررابطه مي باشد. تفكيك پذيري نمايشگرهاي مسطح كمي ازتعداد پيكسلهايي كه مي توانند نشان دهندبيشتراست هرچه تعدادپيكسلها بيشترباشدتصاوير باكفيت بالاترو وضوح بيشتر نشان داده مي شود.

كنتراست يا هم سنجي
طبق تعريف كنتراست عبارت است از اختلاف روشنايي پيكسلهايي كه كاملاً روشن و كاملاًخاموش مي باشندهرچه اين اختلاف روشنايي بيشترباشد كنتراست بيشترخواهدبوددرنتيجه تصويرئاضح به نظر مي رسد.

زمان واكنش
زمان موردنيازبراي رسيدن هريك ازپيكسلها به شدت نورتعيين شده مي باشد مدت مذبوراززماني محاسبه مي شود كه ـدرس دهي داده نربئط به پيكسل توسط مدارراه اندازمربوطه صورت گرفته باشد.

زاويه ديد
هرنمايشگرزاويه ديد به خصوصي داردكه درواقع زاويه اي است كه درآن محدوده مي توان نمايشگررا به صورت واضح مشاهده كرد نمايشگرهاي CRT ويانمايشگرهاي مسطح پلاسماي گازي كه تصوير واضحي دارند زاويه ديدچندان موردتوجه قرارنمي گيرد زيرااين نمايشگرهاخودنورايجاد مي كنند كه درمحدوده زاويه بسيار وسيعي قابل رويت است.

بستن مونيتور
هنگامي كه مي خواهيم يك مونيتورراسواركرده وببنديم بايددقت كنيم تمام سيمها واتصالات به طورصحيح وصل شده باشند. نبايد اتصالي بين شاسي وبخشهاي فلزي قطعات برقرارباشد.
بعدازمحكم كردن اتصالات توجه داشته باشيد كه عايقها وپوشش ههاي فلزي مورداستفاده براي جلوگيري ازاحتمال تشعشع ويامحافظ به طورصحيح درجاي خودقرارگرفته باشد. درپوش پلاستيكي رادرجاي خودقرارداده وباپيچ گوشتي آنهاراكاملاً محكم مي كنيم. اين مطلب نکاتي را در مورد آموزش تعميرات مانيتور ارائه مي دهد.