طریقه تست خازن های کوچکتر از ۱۰ نانو

تست خازنهاي کمتر از ?? نانو فاراد به سادگي توسط مولتي متر انجام نمي شود و فقط با خازن سنج تست مي شود در صورتيکه خازن سنج نداريد روشهاي زيادي براي تست اين نوع خازن مي توان به کار برد . براي تست اين نوع خازن سه دور سيم روپوش دار معمولي را به دور هسته ترانس HV تلويزيون که در حال دريافت يک برنامه مي باشد پيچيده و يک سر سيم را شاسي نموده خازن را به سر بعدي متصل و بايک مقاومت ?? کيلو اهمي شاسي کنيد در اين حالت تلويزيون را روشن کنيد طبيعي است که HV در سيم پيچ القا ء حدود ?? الي ?? ولت پيک تو پيک خواهد داشت که با مولتيمترها نزديک ?ولت Ac مي شود . حال ولتاژ دو سر خازن را اندازه گيري نمائيد.خازن ?n حدود ? Vac و خازن ???pf حدود ? Vac ولت را نشان مي دهد . مي توان مقاومت کمتري را نيز انتخاب و رنج وسيعي از خازنها را تست نمود از اين روش مي توان براي تست انواع خازنهاي پلاستيکي استفاده نمود . و نتايج مختلفي براي انواع خازنها تجربه نمود . در اين تست اگر دوسر خازن ولتاژي نداشته باشد به معني شورت خازن واگر تقسيم ولتاژي مابين مقاومت و خازن صورت نگيرد به معني قطع خازن مي باشد . لازم به توضيح است که بايد مقدار خازن و مقاومت را درست انتخاب نمود . آموزش تعميرات بردهاي الکترونيکي